Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 75

75 Stemmingen moties Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de uitkomsten van de Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni,

te weten:

  • -de motie-Fritsma c.s. over het vreemdelingenbeleid en grensbewaking in eigen hand nemen (21501-20, nr. 1350);

  • -de motie-Omtzigt c.s. over de draaiboeken voor het no-deal scenario (21501-20, nr. 1351);

  • -de motie-Omtzigt/Van Toorenburg over aanpassen van regelgeving om het migratiepakket juridisch houdbaar te laten zijn (21501-20, nr. 1352).

(Zie notaoverleg van 4 juli 2018.)

De voorzitter:

De motie-Omtzigt/Van Toorenburg (21501-20, nr. 1352) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorzitter van de Commissie heeft uitgesproken dat de migratievoorstellen, waaronder het in opvang plaatsen van migranten, verenigbaar zijn met Europese wet- en regelgeving;

overwegende dat vrijheidsbeneming met veel juridische waarborgen omkleed is;

overwegende dat een groot deel van de migratievoorstellen gerealiseerd zal worden middels gedelegeerde wetgeving door de Europese Commissie;

verzoekt de regering in kaart te brengen of en zo ja op welke punten welke (Europese) regelgeving moet worden aangepast om het migratiepakket zoals vastgesteld tijdens de top daadwerkelijk juridisch houdbaar te laten zijn en het resultaat van deze studie op hoofdlijnen voor 1 december met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1353, was nr. 1352 (21501-20).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Omtzigt stel ik voor zijn gewijzigde motie (21501-20, nr. 1353, was nr. 1352) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Fritsma c.s. (21501-20, nr. 1350).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (21501-20, nr. 1351).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.