Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 29

29 Stemmingen moties Passend onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over passend onderwijs,

te weten:

 • -de motie-Van den Hul c.s. over de kloof in salaris voor vso-docenten (31497, nr. 263);

 • -de motie-Van den Hul over passend onderwijs voor kinderen in de vrouwenopvang (31497, nr. 264);

 • -de motie-Beertema over harmonisering van onderwijstrajecten (31497, nr. 265);

 • -de motie-Van Meenen over ondersteuningsmogelijkheden beschrijven in de schoolgids (31497, nr. 267);

 • -de motie-Van Meenen over een plan voor samenwerkingsverbanden die het schoolmodel hanteren (31497, nr. 268);

 • -de motie-Van Meenen over de juridische positie van onderwijspersoneel bij medische handelingen (31497, nr. 269);

 • -de motie-Westerveld c.s. over de maximale financiële reserves van samenwerkingsverbanden (31497, nr. 270);

 • -de motie-Westerveld/Kwint over standaardformulieren en procedures (31497, nr. 271);

 • -de motie-Westerveld/Van den Hul over ontheffing van de leeftijdsgrens in het speciaal onderwijs (31497, nr. 273);

 • -de motie-Westerveld/Kwint over het schrappen van de wettelijke mogelijkheid tot vrijstelling van de leerplicht (31497, nr. 274);

 • -de motie-Rog over maatwerk binnen de regels voor vavo (31497, nr. 275);

 • -de motie-Kwint/Westerveld over een landelijke norm voor basisondersteuning (31497, nr. 277);

 • -de motie-Kwint/Van den Hul over het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs (31497, nr. 278);

 • -de motie-Kwint/Westerveld over directe toekenning van extra ondersteuning (31497, nr. 279).

(Zie notaoverleg van 2 juli 2018.)

De voorzitter:

De motie-Van Meenen (31497, nr. 268) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een aantal samenwerkingsverbanden functioneren op basis van een schoolmodel waarin de middelen direct over de scholenbesturen worden verdeeld op basis van leerlingaantallen;

constaterende dat de middelen als onderdeel van de lumpsum bij de scholen terecht komen waardoor het onduidelijk is welk deel wordt ingezet voor passend onderwijs en er geen verantwoording mogelijk is over de middelen;

overwegende dat dit niet de manier is die werd beoogd met passend onderwijs aangezien anders de middelen direct toegevoegd hadden kunnen worden aan de lumpsum;

constaterende dat het schoolmodel mede zorgt voor grote verschillen in het land in ondersteuning aan kinderen;

verzoekt de regering in gesprek te treden met de samenwerkingsverbanden die het schoolmodel hanteren en slecht samenwerken en een plan opstellen om in de regio samenwerking te bevorderen zodat leerlingen ondersteuning op maat krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 280, was nr. 268 (31497).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (31497, nr. 263).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (31497, nr. 264).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beertema (31497, nr. 265).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (31497, nr. 267).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de SGP, het CDA en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Meenen (31497, nr. 280, was nr. 268).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (31497, nr. 269).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (31497, nr. 270).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Kwint (31497, nr. 271).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Van den Hul (31497, nr. 273).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Kwint (31497, nr. 274).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rog (31497, nr. 275).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kwint/Westerveld (31497, nr. 277).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint/Van den Hul (31497, nr. 278).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint/Westerveld (31497, nr. 279).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.