Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 38, item 30

30 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Negen brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 32609-XI, 32609-V, 31546, 32315, 32465, 32433, 32609-XIV, 31389 en 32185 heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Koninklijke boodschap

Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting) – 33121

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen) – 33124

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Naturalisatie van vreemdelingen met een Ranov-vergunning – 19637-1480

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsontwikkelingen op het gebied van het landgebonden asielbeleid Libië. – 19637-1481

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 16 december 2011, het verslag van de informele ministeriële bijeenkomst van 25 november jl. en het fiche Commissievoorstel tot wijziging van de verordening risicodelende instrumenten met betrekking tot financiële stabiliteit – 21501-08-397

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken betreffende vaststelling van de broeikasgaswaarde voor teerzandolie en EU voorstel Bewakings- en rapportagemechanisme broeikasgassen (COM (2011) 789) – 21501-08-398

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad december 2011 – 21501-32-561

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek inzake doen toekomen onderhandelingsdocumenten Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) III – 21501-33-353

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2011 – 22054-180

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding RVZ rapport "Preventie van welvaartsziekten" – 22894-305

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van en reactie op het rapport "Diabetes Care in The Netherlands: improving health and wealth" – 22894-306

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanscherping gedoogcriteria coffeeshops – 24077-267

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie van Bemmel en Gesthuizen (24095, nr 296) over open toegang tot de kabel – 24095-307

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging AO 13 december jl. inzake een afschrift van de brief van Eurocommissaris voor Handel De Gucht inzake openbaarmaking ACTA-documenten – 25074-179

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het overlijden psychiatrisch patiënt Raymond – 25424-156

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording van het verslag schriftelijk overleg over de brief van 23 september 2011 inzake standpunt exclusies-PGD bij ziekte van Huntington – 25424-157

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Subsidieplafond pgb-regeling 2012 – 25657-88

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging inzake het onderzoek naar de mogelijkheden van civielrechtelijke inning van buitenlandse boetes – 25883-205

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het rapport "Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV" van de Nationale ombudsman – 26448-472

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV) – 26643-217

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van de leden Gesthuizen en El Fassed inzake een hack bij de certificatenleverancier Gemnet en inzake de intrekking van duizend certificaten door KPN – 26643-218

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van bevindingen inzake de audit over de Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF, 2006–2010 – 27925-445

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 2 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Maximale huursomstijging woningcorporaties in relatie tot 5% extra huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000 – 27926-176

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht investeringen duurzame stallen – 28286-537

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Jansen c.s. (28325, nr. 134) inzake het oprichten van een kenniscentrum funderingen – 28325-145

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brieven aan de ZN, NVZ, NFU en Nefarma over de voorwaardelijke pakkettoelating van specialistische geneesmiddelen – 29248-222

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nationale koppen bij Tunnelwetgeving – 29296-26

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake aanbieding jaarverslag Preïmplementatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2010 – 29323-85

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging subsidiebeleid voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers – 29344-84

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek inzake uitvoering van de motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff over aanpassing van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) (29383, nr. 158) – 29383-189

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over een viertal klachtbrieven van personen die problemen ondervinden van werkwijze CBR over medische keuringen – 29398-312

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Veiligheid bij wegwerkzaamheden – 29398-313

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen gedaan tijdens het AO op 14 september 2011 over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) in relatie tot ILO-verdrag nr. 121 – 29427-79

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Staatssteunregels voor woningcorporaties – 29453-217

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen – 29477-177

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen in de Nederlandse postsector – 29502-77

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het vertrouwelijke rapport "Evaluatie van de Universele Postdienst" – 29502-78

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Leijten en Voortman (Kamerstuk 29 538, nr. 119) over tegengaan loon- en kwaliteitsdumping in de thuiszorg – 29538-132

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport van IBN "Maatschappelijk rendement als basis voor groei" – 29544-367

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie tijdelijke crisismaatregel "Extra tijdelijke contracten voor jongeren" – 29544-368

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Werkgeversinzet nieuw arbeidsvoorwaardenbeleid politietop – 29628-284

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Import van stro uit Turkije – 29683-107

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het Evaluatierapport bijdrageregeling zorgkosten illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen ingevolge artikel 122a van de Zorgverzekeringswet – 29689-367

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 27 – 29754-209

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stikstofdepositie door wegverkeer – 30175-129

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke antwoorden n.a.v. het AO Duurzaam Inkopen over duurzaam inkopen en palmolie – 30196-154

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending IGZ-jaarraportage 2010 Wet afbreking zwangerschap – 30371-23

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de motie- Van Gent over een wettelijke regeling tegen gewetensbezwaarde trouwambtenaren (27017, nr. 77) – 30420-161

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang in de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) – 30654-99

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Diverse toezeggingen op beleidsterrein natuur, mede n.a.v. Algemeen Overleg decentralisatie natuur op 1 december jl. – 30825-144

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar de verlenging van ontheffingen voor woonplaatsvereiste wethouders – 30902-20

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Dibi om een reactie op de cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus over het wegpesten van buurtbewoners – 30950-37

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen van het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) – 31089-89

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bestuursakkoord Voortgezet Onderwijs 2012–2015 – 31289-110

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om informatie betreffende de herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen – 31311-85

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kinderopvangtoeslag zelfstandigen – 31322-163

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording van vragen over de voortgangsrapportage SPEER – 31460-24

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Schouw en Hachchi over dwingende doelstellingen m.b.t. het personeelsbeleid bij de overheid – 31490-83

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage over de personele gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs – 31497-84

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding actieplannen Onderwijs en Jongeren SamenwerkingsProgramma (OJSP) en Institutionele Versterking van de Bestuurskracht (IVB) en mid-termevaluatie IVB – 31568-90

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beknopte voortgangsbrief inzake de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) – 31706-54

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomst klimaatconferentie Durban – 31793-60

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering na onderzoek Algemene Rekenkamer – 31839-159

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de beleidsbrief stelselwijziging jeugd "Geen kind buiten spel" – 31839-160

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Opbrengstenbeoordeling in het basisonderwijs – 32193-31

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 december 2011 inzake Achughbabian (C-329/11) – 32317-94

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies European Data Protection Supervisor (EDPS) over het PNR-akkoord met de VS – 32317-96

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken dyslexie en dyscalculie – 32463-12

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdere uitwerking beleid provisieverbod complexe producten – 32545-5

minister van Financiën, J.C. de Jager – 13 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gevolgen van het opheffen van het PBO-stelsel voor de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – 32615-4

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aantal werknemers met zorgachtergrond bij NMa en NZa – 32620-35

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Natuurherstel in de Westerschelde – 32670-28

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel Kabinetsreactie AIV-advies "Het mensenrechtenbeleid van de EU" – 32735-40

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gebruik van chemicaliën bij fracwerkzaamheden – 32849-9

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inzet conferentie internetvrijheid van 9 december – 33000-V-121

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Arib over de uitnodiging van de As-Soenah moskee aan een omstreden imam – 33000-VI-65

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 7 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie financiering regionale publieke media-instellingen 2009–2011 – 33000-VIII-147

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief n.a.v. de toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Water – 33000-XII-102

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke reactie op moties uit Wetgevingsoverleg Energie van 5 december 2011 – 33000-XIII-139

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen na 1e termijn Wetgevingsoverleg Energie van 21 november 2011 – 33000-XIII-142

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek vaste commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over stand van zaken uitvoering motie lid Dijksma – 33000-XIII-144

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding meerjarenbeleidsplan 2012–2015 "Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg II" van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) – 33000-XVI-100

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Maatschappelijk beleggen – 33003-82

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden aan de Regering over het rapport "Uitgavenbeheersing in de zorg" van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 33060, nr. 2) – 33060-4

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Najaarsnota 2011 – 33090-2

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-A-3

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een vraag en een antwoord inzake wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-IXA-3

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-IXB-3

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-VIII-3

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-XII-3

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-XIII-3

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van SZW voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-XV-3

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-XVI-3

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Besluit van 11 november 2011 tot wijziging van onder meer het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (Stb. 2011, 563) – 33120-1

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief Algemene Rekenkamer t.g.v. het rapport "Vastgoed van het Rijk: volume en waarde" – 33123-1

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Afschrift van de brief aan de Nationale Ombudsman inzake de registratie van de fictieve geboortedatum in de GBA – 2011Z25597

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Initiatiefnota Mediation (33122);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

  • - Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen) (33124);

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag voor innovatie experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs) (33116);

d. de vaste commissie voor minister van Financiën:

  • - Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting) (33121);

e. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

  • - Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) (33115).

De volgende adressen

C.W.M. v. H-E. te M. m.b.t. een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule;

F.T. te B., met betrekking tot dubbele belastingheffing;

M.E. te D., m.b.t. een verzoek om kwijtschelding belasting 2007;

J.A.A. R. te G. m.b.t. zorgtoeslag;

H.L.A.W. J.R. te G. m.b.t. teruggaaf omzetbelasting 2003 t/m 2006;

W.A. B. te S.v.G. met betrekking tot een deel van zijn brief inzake een klacht over de handelwijze van de belastingdienst;

B.C. te E., m.b.t. beslaglegging na afwijzing beroepschrift;

M.A.T. te O, met betrekking tot een verzoek om heroverweging;

O.H.M. B. te V. met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding;

S. BV te R. met betrekking tot afhandeling beroepschrift;

W.B. te H. met betrekking tot inkomstenbelasting en Toeslagen;

M.D.-K. te K. met betrekking tot de handelwijze van de belastingdienst;

M.R. S. te D-H. met betrekking tot verrekening;

J.H.M. J. te R., met betrekking tot aftrek beroepskosten.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de Commissie voor de verzoekschriften.