33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2011

Met deze nota bied ik u het meerjarenbeleidsplan 2012–2015 «Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg II» van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan.1 Dit meerjarenbeleidsplan (MJB) is het vervolg op het MJB 2008–2011.

Door de vernieuwing van de manier van handhaven en de versterking van haar proactiviteit heeft de inspectie een stevig fundament gelegd voor (de effectiviteit van) toezicht en de verbetering van de kwaliteit en veiligheid. De inspectie legt in het nieuwe MJB haar focus op vermindering van risico’s op gezondheidsschade en op effectieve naleving en meer behoud van kwaliteit van leven voor zorgafhankelijke mensen. Ook wordt de burger nauwer bij het toezicht betrokken en gaat de inspectie verder met de verbetering van haar handhavingssystematiek.

Toezicht op zorg voor ouderen heeft een prominente plaats in dit MJB. Ook zet de inspectie in op steviger handhaven («high trust high penalty»), verbetering van incidententoezicht en uitbreiding van systeemtoezicht.

Voor meer informatie over de handhaving van de IGZ voor de komende jaren verwijs ik u naar bijgevoegd MJB 2012–2015.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven