Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231089 nr. 89

31 089 Urgentieprogramma Randstad

Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2011

Bijgaand ontvangt u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen van het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM), inclusief drie deelrapporten.1

In de Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen is een keuze gemaakt voor nader te onderzoeken alternatieven en varianten in het kader van de rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (de zogenaamde «zeef 1» conform de Sneller & Beter werkwijze). Deze keuzes heb ik samen met de regionale partners gemaakt in het Bestuurlijk overleg RRAAM op 15 december 2010. Rijk en regio kiezen voor een gefaseerde, organische aanpak waarin wordt aangesloten op de reële vraag naar woningen en mobiliteit. In het vervolgonderzoek (MKBA, planMER) worden twee alternatieven meegenomen: een IJmeerverbinding (nieuwe verbinding) en een oplossing via de Hollandse brug. Voor de IJmeerverbinding wordt zowel een brug als een tunnel onderzocht. Het «IJland» (grootschalig buitendijks wonen) wordt niet verder onderzocht. De koppeling tussen ruimtelijke ingrepen en maatregelen ten behoeve van het toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) Markermeer-IJmeer wordt onderzocht.

De Verkenning RRAAM richt zich op de lange termijn. De komende jaren investeren we al flink in de noordelijke Randstad met de uitbreiding van de wegcapaciteit (A1/A6/A9) en van het spoor. Recent heb ik het Tracébesluit OV SAAL korte termijn cluster a (Flevolijn) getekend, onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor. Hiermee is een belangrijk besluit genomen om met een pakket aan maatregelen de capaciteit en kwaliteit op het spoor verder te verbeteren en de frequentie te verhogen. Zo kunnen er in plaats van de huidige 8 straks 12 treinen per uur tussen Amsterdam en Almere rijden. Samen met de bestuurders van de provincie Flevoland en de gemeente Almere heb ik ook het convenant 1e fase Stedelijke Bereikbaarheid Almere getekend. Dit betreft de uitvoering en financiering van een maatregelenpakket van € 142,5 mln, gekoppeld aan de woningbouwlocaties Almere Poort en Hout, waar nu reeds wordt gebouwd. Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere dragen ieder 1/3 van de kosten. Het betreft twee fietsonderdoorgangen (A6 en Hogering), uitbreiding van de Waterlandseweg en een deeltraject van de Hogering, ontsluitingsmaatregelen Almere Hout en benuttingsmaatregelen. Op deze wijze wordt stap voor stap, aansluitend op de behoefte, gewerkt aan de organische ontwikkeling van de regio.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.