26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2011

Hierbij bied ik u namens het kabinet de Digitale Implementatie Agenda 2012–2015 aan1. Bij het Algemeen Overleg op 15 september 2011 (Kamerstuk 24 095, nr. 268) heb ik u toegezegd deze voor het einde van dit jaar aan u toe te sturen. In bijlage I stuur ik u een brief van de wethouders van de 32 grootste gemeenten inzake de Digitale Steden Agenda’s ter ondersteuning van de nationale Digitale Agenda1.

Daarnaast bied ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de derde voortgangsrapportage aan van het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV)1. Bij het AO op 15 december 2010 is de derde en laatste voortgangsrapportage (VGR) Nederland Open in Verbinding (NOiV 2008–2011) aan uw Kamer toegezegd, inclusief onderzoek naar de werking van het principe van «pas toe of leg uit» voor open standaarden.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven