Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229398 nr. 312

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 312 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2011

Naar aanleiding van de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 5 oktober jl. waarmee het lid Bashir mij een viertal klachtbrieven overhandigt over medische keuringen, kan ik u als volgt informeren.

Voordat ik concreet in ga op deze klachtbrieven, wil ik u allereerst wijzen op het onderzoek dat ik heb gestart naar de procedure van het afgeven van een verklaring van geschiktheid door het CBR. Ik verwacht dat het resultaat van dat onderzoek en de implementatie daarvan door het CBR een aantal van de klachten die ook in deze brieven zijn genoemd, zal wegnemen. Ik maart 2012 zal ik u hierover nader informeren.

Een van de klachten in de brieven gaat over het tarief dat door specialisten gehanteerd wordt. Dat tarief wordt niet door het CBR vastgesteld. Het is de Nederlandse Zorgautoriteit die het maximumtarief vaststelt.

In de brieven wordt verder gewezen op de beperking op het rijbewijs bij bepaalde vormen van epilepsie. De Gezondheidsraad heeft in 2010 voor epilepsie geadviseerd om ook strengere eisen te stellen aan personen die beroepsmatig aan het verkeer deelnemen. Het gaat dan om de afweging tussen het toestaan van beroepsmatige deelname aan het verkeer en de kans op het veroorzaken van een verkeersongeval om medische redenen. Deze beperking houdt in dat mensen slechts privé mogen rijden, maximaal 4 uur per dag beroepsmatig en geen personenvervoer mogen verrichten. Zoals ook uit de klachtbrieven van derden blijkt, wordt hier hinder van ondervonden, daar waar vóór deze wijziging beroepsmatige deelname aan het verkeer was toegestaan. En als men dat vele jaren zonder problemen heeft gedaan, is deze wijziging niet altijd goed te begrijpen. Te meer als blijkt dat andere landen in Europa in dit geval soepeler criteria hanteren.

Ik heb de Gezondheidsraad dan ook gevraagd het advies in deze te heroverwegen mede in Europees perspectief.

In de brieven werden ook vraagtekens gezet bij de criteria in de Regeling eisen geschiktheid 2000 voor mensen met ADHD. Over ADHD verwacht ik binnenkort advies van de Nederlandse Vereniging van Psychiaters. Indien dat advies daar aanleiding toe geeft, zal ik de Regeling eisen geschiktheid 2000 aanpassen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus