Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230420 nr. 161

30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 161 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2011

Op 15 november 2011 is de motie-Van Gent1 aangenomen waarin de regering wordt verzocht gehoor te geven aan de aanbeveling uit 2008 van de Commissie gelijke behandeling om met een wettelijke regeling een einde te maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar en de Kamer daarover voor 1 januari 2012 te informeren. In onze brief van 8 november 20112 hebben wij aangegeven dat het advies van de Commissie gelijke behandeling aanleiding geeft tot het stellen van nadere juridische vragen over de reikwijdte en onderlinge verhouding van de betrokken grondrechten. Wij hebben daarom besloten om, mede in het licht van het advies van de Commissie gelijke behandeling, voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake gewetensbezwaren in relatie tot ambtenaren, in het bijzonder ambtenaren van de burgerlijke stand. Na ommekomst van deze voorlichting, zal het kabinet u een reactie doen toekomen, onder meer op bovengenoemde motie.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Kamerstukken II 2010–2011, 27 017, nr. 77.

X Noot
2

Kamerstukken II 2011–2012, 30 420, nr. 159.