31 322 Kinderopvang

Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2011

Tijdens het Algemeen Overleg op 23 november jl. heb ik toegezegd u nader te informeren over de koppeling van de kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) en de communicatie die daarover heeft plaatsgevonden.

Om ouders al vroeg te attenderen op wijzigingen in de kinderopvangtoeslag zijn diverse persberichten uitgebracht. Deze persberichten zijn opgevolgd door enkele aanvullende communicatie-activiteiten. Er is een informatiesheet verstuurd naar alle kinderopvanginstellingen om deze in staat te stellen ouders te informeren. Daarnaast worden ouders in de beschikkingen kinderopvangtoeslag voor 2012 erop geattendeerd dat er wijzigingen zijn in de kinderopvangtoeslag en dat nadere informatie daarover te vinden is op www.toeslagen.nl.

De Kamer heeft gevraagd om zzp-ers beter te informeren over de wijze waarop de gewerkte uren aannemelijk gemaakt kunnen worden voor de koppeling van kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren. In de communicatie die de afgelopen periode heeft plaatsgevonden is met betrekking tot zzp-ers steeds aangegeven dat zij de gewerkte uren op een vergelijkbare wijze aannemelijk kunnen maken als nu al gebeurt bij de zelfstandigenaftrek. Zelfstandigen die in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek zijn reeds gewend om de gewerkte uren bij te houden in verband met het urencriterium.

Naar aanleiding van de zorgen bij de Kamer zal het kabinet de communicatie op een aantal punten aanscherpen:

In januari worden alle toeslagontvangers, waaronder de zzp-ers, per brief nog eens geïnformeerd over de koppeling van kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren. Helder zal worden gemaakt dat de koppeling op jaarbasis geldt en dat controle achteraf zal plaatsvinden. Ook zal specifiek aandacht worden besteed aan het aannemelijk maken van de gewerkte uren door zzp-ers.

Op de website van de Belastingdienst/Toeslagen wordt nu aangegeven dat alle uren die een zzp-er besteedt aan zijn onderneming in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Daar wordt een lijst met mogelijke bewijsmiddelen aan toegevoegd. Deze lijst laat zien welke bewijsmiddelen zullen worden geaccepteerd, maar sluit niet uit dat ook andere bewijsmiddelen mogelijk zijn.

Er zal een aangepaste instructie worden gemaakt voor de medewerkers van de Belastingtelefoon over de koppeling kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren voor zzp-ers.

Het kabinet gaat ervan uit dat zzp-ers hiermee voldoende informatie krijgen over de koppeling van de kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Naar boven