Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229344 nr. 84

29 344 Terugkeerbeleid

Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 2011

In de brieven aan uw Kamer over respectievelijk het beleid ten aanzien van migratie en ontwikkeling1 en het terugkeerbeleid2 hebben wij wijzigingen aangekondigd in het subsidiebeleid met betrekking tot de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers. Zoals met u besproken tijdens het Algemeen Overleg van 11 oktober jl. (Kamerstuk 19 637, nr. 1474) inzake het terugkeerbeleid, betreft de voornaamste wijziging het combineren van voorzieningen voor ondersteuning in natura met de bestaande regeling voor financiële ondersteuning.

De beleidsregels voor subsidiëring van projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie maken deel uit van het subsidiebesluit «Beleidsregels en Subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2012» van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de nieuwe beleidsregels gepresenteerd tijdens de werkconferentie Samenwerken in Terugkeer op 10 november jl., die werd georganiseerd door de Dienst Terugkeer en Vertrek. Hierbij waren veel organisaties aanwezig die voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

Hierbij sturen wij u het subsidiebesluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken toe3. In Bijlage II bij dit subsidiebesluit treft u de beleidsregels voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers aan.

Nadat deze brief aan uw Kamer is aangeboden, zal dit subsidiebesluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen


X Noot
1

Kamerstukken TK 2010–2011, 30 573 nr. 70 (d.d. 10 juni 2011), TK 2010–2011, 30 573 nr. 74 (d.d. 11 juli 2011).

X Noot
2

Kamerstukken TK 2010–2011, 19 637 nr. 1436 (d.d. 1 juli 2011).

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer