Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834932 nr. 11

34 932 Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de gemeente Gilze-Rijen, de provincie-Noord Brabant en veel omwonenden bezwaren (en alternatieven) zijn aangedragen ten aanzien van het voorgenomen luchthavenbesluit met betrekking tot de vliegbasis Gilze-Rijen;

constaterende dat de door het kabinet voorgestelde verlenging van de termijn waarbinnen de noodzakelijke luchthavenbesluiten ten aanzien van een aantal militaire vliegvelden moeten worden genomen ruimte biedt voor zorgvuldige procedures dien aangaande;

van mening dat dit in het belang van zowel Defensie als overige genoemde partijen is;

verzoekt het kabinet, in het kader van bedoelde zorgvuldigheid in overleg met betrokkenen zoals hiervoor genoemd te bezien op welke wijze tot een gedragen besluit kan worden gekomen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Bruins-Slot

Bosman

Belhaj

Diks