Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 7 november 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 november

14.00 uur

Woensdag 12 november

10.15 uur

Donderdag 13 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 264, nr. 5

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de herbenoeming van twee zittende substituut-ombudsmannen

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, conform het voorstel van de waarnemend Nationaal ombudsman te besluiten en mevrouw mr. A. Stehouwer te herbenoemen tot substituut-ombudsman en de heer M.L.M. Dullaert te herbenoemen tot substituut-ombudsman, tevens Kinderombudsman, voor genoemde termijn.

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begroting OCW voor 2015

34 000 VIII, nr. 11

– de motie-Jasper van Dijk over een jaarlijkse verantwoording vragen van schoolbesturen

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begroting OCW, onderdeel cultuur

34 000 VIII, nr. 12

– de motie-Keijzer over handhaving van de regionale spreiding van het cultuuraanbod

34 000 VIII, nr. 13

– de motie-Keijzer over aanvragen die bij het Fonds Cultuurparticipatie in behandeling worden genomen

34 000 VIII, nr. 14

– de motie-Keijzer over aanpassing van het BRIM

34 000 VIII, nr. 15

– de motie-Keijzer over technische noodzaak opnemen als verdelingscriterium bij subsidieverdeling

34 000 VIII, nr. 16

– de motie-Monasch/Rutte over onderhoud van monumenten onder het huidige BRIM

34 000 VIII, nr. 17

– de motie-Dik-Faber/Bergkamp over een gesprek met het Joods Historisch Museum

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

34 000 VIII, nr. 23

– de motie-Jasper van Dijk/Ypma over het terugdringen van flexibele contracten en payrolling

34 000 VIII, nr. 24

– de motie-Jasper van Dijk/Siderius over de besteding van onderwijsgeld aan leraren

34 000 VIII, nr. 25

– de motie-Jasper van Dijk/Siderius over verevening van de budgetten voor passend onderwijs

34 000 VIII, nr. 26

– de motie-Straus/Ypma over het lerarenregister

34 000 VIII, nr. 27

– de motie-Straus/Ypma over publicatie van jaarverslagen en inspectierapporten op schoolwebsites

34 000 VIII, nr. 28

– de motie-Straus over een verbetercultuur

34 000 VIII, nr. 29

– de motie-Straus/Ypma over versterken van lerarenopleiding en pabo's

34 000 VIII, nr. 30

– de motie-Straus over een tekort aan leerwerkplekken

34 000 VIII, nr. 31

– de motie-Rog c.s. over niet langer verstrekken van eindtoetsresultaten van de inspectie en DUO

34 000 VIII, nr. 32

– de motie-Ypma/Straus over een innovatiefonds voor leerkrachten

34 000 VIII, nr. 33

– de motie-Ypma over toelaten van kinderen op basis van het schooladvies

34 000 VIII, nr. 34

– de motie-Ypma/Straus over een lerarenregister voor en door docenten

34 000 VIII, nr. 35

– de motie-Ypma over kinderen die niet fulltime op school onderwijs kunnen volgen

34 000 VIII, nr. 36

– de motie-Ypma/Straus over centraal stellen van de lesobservaties

34 000 VIII, nr. 37

– de motie-Jadnanansing/Van Meenen over verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

34 000 VIII, nr. 38

– de motie-Jadnanansing over burgerschapsvorming in het onderwijs

34 000 VIII, nr. 39

– de motie-Jadnanansing/Lucas over makersonderwijs

34 000 VIII, nr. 40

– de motie-Jadnanansing over afspraken over kwetsbare jongeren

34 000 VIII, nr. 41

– de motie-Beertema/Wilders over aandacht voor de gevaren van de islamitische ideologie

34 000 VIII, nr. 42

– de motie-Beertema over het kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld

34 000 VIII, nr. 43

– de motie-Beertema over intrekken subsidie voor het Nationale Schoolontbijt

34 000 VIII, nr. 44

– de motie-Van Meenen over systematische vernieuwing van het onderwijs

34 000 VIII, nr. 45

– de motie-Van Meenen over openbaar maken van de jaarrekening en het jaarverslag

34 000 VIII, nr. 46

– de motie-Van Meenen over publieke verantwoording in mbo en ho

34 000 VIII, nr. 47

– de motie-Van Meenen over uitwisseling van lesmateriaal

34 000 VIII, nr. 48

– de motie-Van Meenen over onderwijs als prioriteit bij het Nederlands EU-voorzitterschap

34 000 VIII, nr. 49

– de motie-Voordewind c.s. over het toetsingskader van de commissie-Dijsselbloem

34 000 VIII, nr. 50

– de motie-Voordewind/Bisschop over nieuwe toelatingseisen voor de pabo

34 000 VIII, nr. 51 (aangehouden)

– de motie-Voordewind/Siderius over leerlingen met een ernstige meervoudige handicap

34 000 VIII, nr. 52

– de motie-Klaver over opvang van vluchtelingenkinderen

34 000 VIII, nr. 53

– de motie-Van Klaveren over afschaffen van het publieke omroepbestel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid

29 477, nr. 300

– de motie-Leijten over voorschrijven van Tecfidera

29 477, nr. 301 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over opnieuw tegen een hoge prijs in de markt zetten van reeds werkzame medicijnen/grondstoffen

29 477, nr. 302 (aangehouden)

– de motie-Leijten over een meldpunt vervalste geneesmiddelen

29 477, nr. 303

– de motie-Voortman over uitsluiten van taken van apothekers van het eigen risico

29 477, nr. 304

– de motie-Kuzu/Voortman over transparantie bij financiële prijsarrangementen

29 477, nr. 305

– de motie-Kuzu/Voortman over de daadwerkelijk betaalde prijs voor een extramuraal geneesmiddel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J voor 2015

34 000 XVI, nr. 16

– de motie-Siderius over een garantstelling voor aanbieders in de jeugdzorg

34 000 XVI, nr. 17

– de motie-Siderius over een valide toegang tot de jeugdzorg

34 000 XVI, nr. 18

– de motie-Siderius over een voorziening voor jongeren die meerderjarig worden

34 000 XVI, nr. 19

– de motie-Siderius/Kooiman over geen onomkeerbare stappen bij de sluiting van justitiële jeugdinrichtingen

34 000 XVI, nr. 20

– de motie-Keijzer over afspraken met de VNG over een garantstelling

34 000 XVI, nr. 21

– de motie-Keijzer over nog niet in de budgetten verwerkte volumegroei

34 000 XVI, nr. 22

– de motie-Ypma c.s. over financiële consequenties van de overheveling van het jeugdzorgbudget

34 000 XVI, nr. 23

– de motie-Agema over een verplichte gratis verklaring omtrent gedrag

34 000 XVI, nr. 24

– de motie-Bergkamp/Voortman over de data waarop budgetten gebaseerd zijn

34 000 XVI, nr. 25

– de motie-Voortman/Voordewind over het Nederlandse voorbehoud op artikelen uit het IVRK

34 000 XVI, nr. 26

– de motie-Voortman over opvang voor langdurige bewoning

34 000 XVI, nr. 27

– de motie-Voortman/Bergkamp over toekennen van reguliere verblijfsvergunningen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

29 544, nr. 563

– de motie-Van Weyenberg over vereenvoudiging van cao's

29 544, nr. 564

– de motie-De Graaf over vervullen van echte banen door uitkeringsgerechtigden

29 544, nr. 565

– de motie-De Graaf over realiseren van de meer dan 250.000 beloofde banen

29 544, nr. 566

– de motie-Ulenbelt over een verdringingstoets bij «social return»-projecten

29 544, nr. 567

– de motie-Ulenbelt over onderzoek naar verdringing

29 544, nr. 568

– de motie-Krol over een ambassadeur ouderenwerkloosheid

29 544, nr. 569

– de motie-Krol over een overzicht van de uitstroomrichtingen uit de WW van 55-min en 55-plus

29 544, nr. 570

– de motie-Krol over een ambitieuzer plan van MKB-Nederland

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 988

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)

33 988 (bijgewerkt t/m amendement nr. 30)

De Voorzitter: dhr. Omtzigt wenst het amendement op nr. 26 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen I t/m VIII

– artikel IX, onderdelen A t/m Ea

– amendement Ulenbelt c.s. (27,I) (invoegen onderdeel Eb)

– onderdelen F t/m H

– amendement Ulenbelt c.s. (27,II) (invoegen onderdeel H00a)

– onderdelen H0a t/m Ja

– amendement Ulenbelt c.s. (27,III) (invoegen onderdeel Jab)

– onderdelen Jb t/m M

– artikel IX

– artikel IXA, onderdelen A en B

– gewijzigd amendement Omtzigt (24,I) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Vermeij c.s. (29,II)

– onderdeel C

– artikel IXA

– artikelen IXB t/m XVI

– artikel XVII, onderdelen 00A t/m C

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (30)

– onderdeel D

– onderdelen Da t/m H

– artikel XVII

– artikelen XVIII t/m XXXA

– artikel XXXI, onderdelen 00A t/m E

– gewijzigd amendement Omtzigt (24,II) (invoegen onderdeel Ea)

– amendement Vermeij c.s. (29,III)

– onderdeel F

– artikel XXXI

– artikelen XXXII t/m XXXVID

– amendement Vermeij c.s. (29,IV) (invoegen artikelen XXXVIE en XXXVIF)

– artikelen XXXVII en XXXVIII

– amendement Vermeij c.s. (29,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 035

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

34 035 (bijgewerkt t/m amendement nr. 48)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– subamendement Bisschop (47)

– amendement Klaver c.s. (27)

– onderdeel E

– amendement Klein (35)

 • Indien 35 verworpen:

 • – amendement Klein (36)

 • N.B. Indien amendement 26 en 19 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Bisschop (44)

 • – amendement Bisschop (15)

 • N.B. Indien amendement 16 en 34 beiden worden aangenomen, blijft het artikelopschrift van artikel X in stand en worden de in amendement 34, onderdeel V, opgenomen onderdelen C en D als onderdelen A en B in artikel X geplaatst.

– onderdeel F

– onderdelen G t/m AW

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (21,I) (toevoegen artikel 5.2d)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (22,I) (toevoegen artikel 5.2d)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (23,I) (toevoegen artikel 5.2d)

– amendement Jasper van Dijk (29,I) (toevoegen artikel 5.2d)

– amendement Jasper van Dijk (34,I) (toevoegen artikel 5.2d)

– onderdeel AX

– onderdelen AY t/m BH

– amendement Schouten (10,I) (toevoegen artikel 6.2b)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (20,I) (toevoegen artikel 6.2b)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (21,II) (toevoegen artikel 6.2b)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (22,II) (toevoegen artikel 6.2b)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (23,II) (toevoegen artikel 6.2b)

– amendement Jasper van Dijk (29,II) (toevoegen artikel 6.2b)

– amendement Bisschop (30) (toevoegen artikel 6.2b)

– amendement Jasper van Dijk (34,II) (toevoegen artikel 6.2b)

– amendement Schouten (11)

– onderdeel BI

– onderdelen BJ t/m BN

– amendement Mohandis c.s. (24)

– onderdeel BO

– onderdelen BP t/m BS

– amendement Schouten (10,II)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (20,II)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (21,III)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (22,III)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (23,III)

– amendement Jasper van Dijk (29,III)

– amendement Jasper van Dijk (34,III)

– onderdeel BT

– onderdelen BU t/m CI

– amendement Schouten (10,III)

– onderdeel CJ

– onderdelen CK t/m CO

– amendement Jasper van Dijk (26,I)

– onderdeel CP

– onderdelen CQ t/m CS

– amendement Jasper van Dijk (26,II)

– onderdeel CT

– onderdeel CU

– amendement Jasper van Dijk (26,III)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (19)

 • N.B. Indien amendement 26 en 19 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Bisschop (44)

 • – amendement Bisschop (15)

 • N.B. Indien amendement 16 en 34 beiden worden aangenomen, blijft het artikelopschrift van artikel X in stand en worden de in amendement 34, onderdeel V, opgenomen onderdelen C en D als onderdelen A en B in artikel X geplaatst.

– amendement Schouten (10,IV)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (20,III)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (21,IV)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (22,IV)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (23,IV)

– amendement Jasper van Dijk (29,IV)

– amendement Jasper van Dijk (34,IV)

– amendement Klein (33)

– onderdeel CV

– amendement Jasper van Dijk (26,IV)

– onderdeel CW

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– artikel VII, aanhef

– amendement Schouten (14)

 • Indien 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Bisschop (44)

 • – amendement Bisschop (15)

 • N.B. Indien amendement 16 en 34 beiden worden aangenomen, blijft het artikelopschrift van artikel X in stand en worden de in amendement 34, onderdeel V, opgenomen onderdelen C en D als onderdelen A en B in artikel X geplaatst.

– onderdeel A

– amendement Bisschop (48) (invoegen onderdelen Aa t/m Ad)

– onderdelen B t/m E

– amendement Van Meenen c.s. (16,I) (onderdeel F vervalt)

– onderdeel F

– onderdelen G t/m J

– amendement Van Meenen c.s. (16,II) (onderdeel K vervalt)

– onderdeel K

– onderdeel L

– artikel VII

– artikelen VIII en IX

– amendement Van Meenen c.s. (16,III) (artikel X vervalt)

– amendement Jasper van Dijk (34,V)

 • N.B. Indien amendement 16 en 34 beiden worden aangenomen, blijft het artikelopschrift van artikel X in stand en worden de in amendement 34, onderdeel V, opgenomen onderdelen C en D als onderdelen A en B in artikel X geplaatst.

– artikel X

– artikel XI

– amendement Jasper van Dijk (26,V)

– artikel XII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet studievoorschot hoger onderwijs

34 035, nr. 37

– de motie-Jasper van Dijk over de effecten van het leenstelsel

34 035, nr. 38

– de motie-Jasper van Dijk/Ouwehand over een ex-ante-evaluatie van de wet

34 035, nr. 39

– de motie-Duisenberg c.s. over uitbreiding van het krediet voor een leven lang leren

34 035, nr. 40

– de motie-Duisenberg c.s. over sneller invoeren van het collegegeldkrediet voor volwassenen

34 035, nr. 41 (aangehouden)

– de motie-Klein over een goedkoper contract voor de ov-jaarkaart

34 035, nr. 42

– de motie-Schouten c.s. over investeringen in onderwijskwaliteit door instellingen

34 035, nr. 43

– de motie-Mohandis c.s. over een kader voor uitkeringen uit het profileringsfonds

34 035, nr. 45

– de motie-Klaver c.s. over tussentijdse monitoring

34 035, nr. 46

– de motie-Van Meenen c.s. over een rol voor studenten bij het opzetten van de monitoring

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wijkverpleging

30 597, nr. 471

– de motie-Agema over de werkwijze van Buurtzorg Nederland als standaard

30 597, nr. 472 (aangehouden)

– de motie-Keijzer c.s. over de keuzedatum voor PGB-houders

30 597, nr. 473

– de motie-Keijzer/Bruins Slot over dubbele overbelasting van mantelzorgers

30 597, nr. 474

– de motie-Voortman over het overleg met Per Saldo

30 597, nr. 475 (aangehouden)

– de motie-Voortman c.s. over de combinatie pgb en zorg in natura

30 597, nr. 476

– de motie-Siderius over geen wachttijden en

wachtlijsten voor wijkverpleging

30 597, nr. 477

– de motie-Siderius over het macrobeheersinstrument niet gebruiken voor wijkverpleging

30 597, nr. 478

– de motie-Wolbert/Rutte over samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en het sociale wijkteam

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

34 000 VII, nr. 11

– de motie-Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders

34 000 VII, nr. 12

– de motie-Van Toorenburg/Schouw over fraude door middel van legale identiteitswisselingen

34 000 VII, nr. 13

– de motie-Fokke c.s. over meer gemeenschappelijke rekenkamers

34 000 VII, nr. 14

– de motie-Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie

34 000 VII, nr. 15

– de motie-Bosma over toekennen van recherchebevoegdheden aan de AIVD

34 000 VII, nr. 16 (ingetrokken)

– de motie-Schouw/Van Toorenburg over een grenseffectentoets

34 000 VII, nr. 17

– de motie-Schouw over het systematischer opvragen van geboortecertificaten

34 000 VII, nr. 18

– de motie-Schouw/Fokke over terugdringen van bestuurlijke drukte

34 000 VII, nr. 19 (aangehouden)

– de motie-Schouw/Van Raak over de capaciteit van de CTIVD

34 000 VII, nr. 20

– de motie-Schouw/Segers over de verantwoordelijkheid voor de politie en de brandweer

34 000 VII, nr. 21

– de motie-Segers/Oosenbrug over een privacy impact assessment

34 000 VII, nr. 22

– de motie-Segers/Oosenbrug over toegang tot de digitale overheid

34 000 VII, nr. 23

– de motie-Voortman over preventief toezicht op gemeenten

34 000 VII, nr. 24

– de motie-Voortman over activiteiten die onder de noemer «modus operandi» vallen

34 000 VII, nr. 25

– de motie-Voortman over belemmeringen voor burgerinitiatieven op rijksniveau

34 000 VII, nr. 26

– de motie-Voortman over koplopergemeenten

34 000 VII, nr. 27

– de motie-Van Klaveren over het opheffen van de provinciale bestuurslaag

34 000 X

15. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015

34 002

16. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)

17. Debat over de gang van zaken m.b.t. het onderzoek naar giftige stoffen bij Defensie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over de naheffing van de EU met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

33 975

19. Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)

33 979

20. Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

33 328

21. Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (1e termijn Kamer)

33 954

22. Implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU L 338)

Langetermijnagenda

18, 19 en 20 november (week 47)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (19/20 november)

– Begroting BuHa-OS (XVII) (19/20 november)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– VAO Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) (AO d.d. 10/09) (27 428, nr. 288)

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50)

– VAO Decentrale energie, (AO d.d. 23/09)

– VAO Examens in het onderwijs (AO d.d. 09/10)

– VAO Roc's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding (AO d.d. 09/10)

– VSO Conceptregeling Kwaliteitsafspraken mbo 2015 (31 524, nr. 215)

– VAO Natuurbeleid (AO d.d. 02/10)

– VSO inzake Overheveling specialistische geneesmiddelen 2015 (Kamerstuk 29 248, nr. 275)

– VSO Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

– VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 24/09)

– VAO Voedselschandaal Foppen (AO d.d. 02/10)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (32 127, nr. 201)

– VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 09/10)

– VAO BTW bij samenwerken gemeenten (AO d.d. 09/10)

– VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 16/10)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein (AO d.d. 16/10)

– VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 16/10)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 08/10)

– VAO Ebola (AO d.d. 8/10)

– VAO IGZ (AO d.d. 30/10)

– VSO over het Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en toezeggingen biobrandstoffenbeleid (32 813, nr. 95)

– VAO Auteursrechten (AO d.d. 05/11)

– VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie (AO d.d. 05/11)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 05/11)

– VAO Informatievoorziening zorguitgaven (AO d.d. 05/11)

33 985 (Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.))

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

34 015 (Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen)

25, 26 en 27 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

2, 3 en 4 december (week 49)

– Rapport van de Enquêtecommissie Woningcorporaties (debat met de commissie) (33 606, nrs. 3 t/m 10)

33 587 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut))

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 882 (Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast)

33 712 (voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude)

9, 10 en 11 december (week 50)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

– Rapport van de Tijdelijke commissie ICT (debat met de commissie) (33 326, nrs. 4 t/m 6)

33 738 (Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten))

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 802 (Wet taken meteorologie en seismologie)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht))

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

33 948 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs))

33 971 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs)

33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

16, 17 en 18 december (week 51)

– Najaarsnota 2013 (17/12)

– Debat over de agenda van de Europese Top (17/12)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS) (antwoord 1e termijn + re-en dupliek)

2. Debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing (Van Tongeren) (Minister EZ + Minister W&R)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris + Minister VWS)

4. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

5. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

7. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

8. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Fin.)

9. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

10. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

11. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

13. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

14. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

15. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

16. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J)

17. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

18. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

19. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

20. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

21. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

22. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

23. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

24. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

25. Debat over het bericht dat het UWV werkzoekenden in de armen van oplichters stuurt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

26. Debat over de gaswinning in Groningen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

27. Debat over belastingontwijking (Klaver) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (Staatssecretaris en Minister Financiën, Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

12. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

14. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

15. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

16. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (Minister VWS)

18. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (Minister BZK)

19. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (Minister van Financiën)

20. Dertigledendebat over problemen met Wajongers op de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

22. Dertigledendebat over gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers (Van Hijum) (Staatssecretaris Veiligheid & Justitie)

23. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over de huurstijging (Karabulut) (Minister W&R)

25. Dertigledendebat over het oordeel van de commissie MER over het luchthavenbesluit Lelystad (Hachchi) (Staatssecretaris I&M)

26. Dertigledendebat over het gebruik van giftige verf bij Defensie (Hachchi) (Minister Defensie)

27. Dertigledendebat over meer vrouwen in topfuncties (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

28. Dertigledendebat over de aanbestedingen bij de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

29. Dertigledendebat over het verlies aan banen in het gevangeniswezen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

30. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

31. Dertigledendebat over de «Grenseffectentoets» (Graus) (Minister van EZ)

32. Dertigledendebat over de subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren) (Minister EZ)

33. Dertigledendebat over de uitspraken van de premier over onzinverhalen in de zorg (Agema) (Minister-President)

34. Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting (Minister BuZa)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 17 november van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het onderdeel Water van de begroting voor 2015

Maandag 17 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het onderdeel Politie van de begroting voor 2015

Maandag 17 november van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het onderdeel Energie van de begroting voor 2015

Maandag 24 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting voor 2015

Maandag 24 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 1 december van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over de Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest (33 689)

Recesperiodes

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(incl. de Algemene

Financiële Beschouwingen)

(Stand van zaken

per 7 november)

VVD:

238

minuten

PvdA:

209,5

minuten

SP:

136

minuten

CDA:

108

minuten

PVV:

141,5

minuten

D66:

107,5

minuten

ChristenUnie:

70

minuten

GroenLinks:

70,5

minuten

SGP:

62

minuten

PvdD:

30

minuten

50PLUS/Baay-Timmerman:

51

minuten

50PLUS/Klein:

51

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

33,5

minuten

Van Vliet:

30

minuten