Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XVI nr. 21

34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de budgetten per gemeente voor jeugdzorg gebaseerd zijn op ramingen;

overwegende dat door volumegroei onvoorziene kostenstijgingen mogelijk zijn;

verzoekt de regering, conform de bij de gemeenten bestaande beleving van een toezegging gedaan door de Staatssecretaris tijdens zijn tour, onvoorziene en nog niet in de budgetten verwerkte volumegroei met de meicirculaire van 2015 te compenseren en de Kamer te informeren over de dekking van deze compensatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer