Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433898 nr. 1

33 898 Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst»

Nr.1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2014

Hierbij brengt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verslag uit over de behandeling van het burgerinitiatief inzake Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst (hierna: het burgerinitiatief).

Het burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» is bij brief van 29 januari 2013 ingediend door mevrouw M. Smit en anderen en op 12 februari 2013 door haar aangeboden aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven 1). De indieners hebben de Kamer verzocht te bevorderen dat door middel van regelgeving een geneeskundige hulpverlener standaard vooraf schriftelijke informatie verstrekt aan een patiënt over voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling.

Op 21 maart 2013 heeft de Kamer op grond van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (Kamerstuk 33 417, nr. 24) besloten tot het in behandeling nemen van het burgerinitiatief.

Naar aanleiding van het besluit van de Kamer heeft het burgerinitiatief in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport de volgende behandeling doorlopen.

  • Gesprek met de indieners van het burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst», d.d. 15 mei 2013 (Kamerstuk 33 417, nr. 30).

  • Reactie van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het burgerinitiatief, d.d. 27 mei 2013 (Kamerstuk 33 417, nr. 31).

  • Reactie van de indieners van het burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst», d.d. 4 september 2013 op brief van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. reactie op het burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische behandelovereenkomst d.d. 27 mei 20131.

Naar aanleiding van bovengenoemde behandeling en besluitvorming stelt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna daarover en over eventuele moties kan worden gestemd.

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Teunissen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer