Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XVI nr. 26

34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat momenteel duizenden kinderen worden opgevangen in asielzoekerscentra en gezinslocaties;

constaterende dat alleenstaande minderjarige asielzoekers nog altijd worden opgevangen op grootschalige opvanglocaties;

overwegende dat deze vormen van opvang ongeschikt zijn voor het huisvesten van kinderen en tevens in strijd zijn met de eisen die het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind hieraan stelt;

verzoekt de regering, te komen tot opvang die voor langdurige bewoning door kinderen geschikt is;

verzoekt de regering tevens, te komen tot onafhankelijk toezicht op de leefbaarheid van de locaties waar asielkinderen worden opgevangen en de mate waarin deze opvang in overeenstemming is met het IVRK,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman