Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XVI nr. 22

34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID YPMA C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het jeugdzorgbudget dat overgeheveld wordt naar gemeenten op basis van de aantallen jeugdigen in 2012 is berekend;

constaterende dat het aantal jeugdigen mogelijk sinds 2012 is gestegen;

constaterende dat we de gemeenten niet verantwoordelijk kunnen houden voor deze mogelijke stijging;

constaterende dat de Staatssecretaris heeft toegezegd in het voorjaar van 2015 de realisatiecijfers van 2013 te vergelijken met het macrobudget;

overwegende dat de Kamer niet alleen op macro, maar ook op gemeentelijk en regionaal niveau geïnformeerd moet worden over de financiële consequenties;

verzoekt de regering:

  • de Kamer bij de meicirculaire te informeren over de meest recente cijfers;

  • de uitwerking conform de recent gemaakte afspraken uit te voeren;

  • de gevolgen daarvan op gemeentelijk en regionaal niveau in beeld te brengen;

  • en tevens uiterlijk in mei de Kamer te informeren over die gemeenten die een beroep kunnen doen op middelen als gevolg van het woonplaatsbeginsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Bergkamp

Keijzer