Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VII nr. 24

34 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat controle van de Kamer op het functioneren van de AIVD van elementair belang is voor de democratische legitimiteit van de veiligheidsdienst;

overwegende dat de regering veelvuldig informatie over de werkzaamheden van de AIVD aan de Kamer onthoudt met de argumentatie dat het gaat om «modus operandi»;

constaterende dat er geen heldere en concrete definitie is vastgelegd van «modus operandi» en welke activiteiten van veiligheidsdiensten daar precies onder vallen;

verzoekt de regering, te komen tot een heldere en concrete definitie van welke informatie over de activiteiten van veiligheidsdiensten onder de noemer «modus operandi» vallen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman