Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VIII nr. 12

34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanwezigheid van een rijk geschakeerd cultuuraanbod juist ook in de regio's van belang is;

constaterende dat vanuit dit oogpunt een verdere concentratie van het kunstenaanbod in slechts een regio, zoals de Randstad, onwenselijk is;

verzoekt de regering om, in de adviesaanvraag over de nieuwe culturele basisinfrastructuur te waarborgen dat de huidige regionale spreiding van het cultuuraanbod minimaal gehandhaafd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer