34 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID FOKKE C.S.

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel gemeentelijke taken reeds in samenwerking worden uitgevoerd en dat dat er binnenkort nog meer worden;

overwegende dat het niveau waarop de rekenkamer opereert moet aansluiten bij de belangrijkste geldstromen;

overwegende dat met name kleinere gemeenten over een niet – of nauwelijks – functionerende rekenkamer beschikken;

verzoekt de Minister om, samen met de NVRR en de VNG met een actieplan te komen om substantieel meer gemeenschappelijke rekenkamers te realiseren en de Kamer hierover voor het zomerreces 2015 nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fokke

Segers

Van Raak

Schouw

Naar boven