Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 27

27 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101) – 33309

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 18 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht) – 33308

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 18 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Lijst van vragen en antwoorden over de 21e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas – 18106-213

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake aanvragen visa en verblijfsvergunning mensen met Iraanse nationaliteit – 19637-1548

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Eurogroepvergadering over de Spaanse bankensector – 21501-07-919

minister van Financiën, J.C. de Jager – 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Zesde Review hervormingsprogramma Ierland – 21501-07-920

minister van Financiën, J.C. de Jager – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 21 en 22 juni 2012 te Luxemburg – 21501-07-921

minister van Financiën, J.C. de Jager – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Tony van Dijck over de uitkomst van de telefonische vergadering van de Eurogroep van 9 juni jl. – 21501-07-922

minister van Financiën, J.C. de Jager – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Informele Milieuraad 7-8 juli 2012 – 21501-08-430

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Appreciatie landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester – 21501-20-639

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 30-31 mei jl. – 21501-30-289

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 21 juni 2012 – 21501-31-282

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vertrouwelijke inzage ex post evaluatie Salomonseilanden – 21501-32-622

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg ten behoeve van de Energieraad d.d. 15 juni 2012 – 21501-33-378

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse inzet bij de onderhandelingen voor een VN-wapenhandelverdrag (Arms Trade Treaty; ATT) – 22054-195

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Concept reactie van Nederland op de Europese Consultatie voor het European Quality Label voor de toeristische sector – 22112-1427

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Financiële situatie bij vervoerder Syntus – 23645-502

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag met Japan inzake het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen – 23908-(R1519)-101

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken monitor eigen bijdrage GGZ – 25424-181

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een brief met het verzoek om aandacht voor problematiek bij omzetting van zorgzwaartepakket Verpleging & Verzorging naar PGB met vervoer – 25657-95

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling dat het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling later zal worden ingediend – 27428-233

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake de Kamervragen over de ontwerpwijziging BRZO 1999 – 27801-78

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoeksrapport Beleidsevaluatie verzoekschriftprocedure Wet op het overleg huurders verhuurder – 27926-187

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Actieve openbaarmaking bestuurskosten bewindspersonen en ambtelijke top – 28479-61

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport "Veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen moeten verbeteren" – 28684-357

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie grootschalige veehouderijbedrijven; ethiek en ruimtelijke ordening – 28973-122

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Transitie Nieuw Aardgas voor H-gasgebruikers – 29023-118

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. de motie-De Rouwe (29398, nr. 146) inzake het brommercertificaat en het theorie-examen voor automobilisten als mogelijk theoretisch examen voor bromfietsers vanaf 16 jaar te laten gelden – 29398-328

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport "De tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel in FPK Inforsa" van de Inspectie Veiligheid en Justitie – 29452-149

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Hamer over berichten van het CBS, DNB en de OESO over het stijgende aantal werklozen en werkzoekenden – 29544-399

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhangprocedure ontwerpbesluit instelling Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie – 29628-319

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van der Veen over het bericht "Meer wanbetalers door hoog eigen risico zorg" – 29689-392

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Continuïteit van zorg voor cliënten die bij stichting Europsyche in behandeling zijn – 29689-393

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport over de tweede evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) – 29963-5

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beloningsafspraken tussen de Raad van Commissarissen van NS en de directie van NS – 29984-307

minister van Financiën, J.C. de Jager – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de 19e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier – 30080-59

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Regeling ereschuld veteranen – 30139-100

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over het besluit om op grond van de Wet afbreking zwangerschap (Waz) een vergunning te verlenen aan Fundashion Mariadal te Bonaire – 30371-24

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het bericht over de implementatie van de uitspraak van Raad van State (RvS) van 14 maart 2012 inzake het visumvrij stellen van Turkse dienstverrichters en zelfstandigen – 30573-105

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel stand van zaken brief over de toekomst van de AWBZ – 30597-253

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 – 31288-293

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV: antwoord op brief gemeente Halderberge over nieuwe hoogspanningsverbinding – 31574-25

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van de rapporten inzake de zorg aan Nederlandse jongeren die met een jeugdzorgindicatie in het buitenland geplaatst zijn – 31839-215

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding "was-wordt" overzichten inzake de nieuwe begrotingsstructuur – 31865-41

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie voorgestelde maatregelen exportbeleid genodigden Rondetafel – 31985-11

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Alternatieven voor de Financiële transactiebelasting (FTT) – 32013-24

minister van Financiën, J.C. de Jager – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Behandeling hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen (ftk) – 32043-114

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 15 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie m.b.t. het debat inzake stages van jongeren die hier illegaal verblijven – 32144-14

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief van het College Bescherming Persoonsgegevens inzake tv-camera's in het VU medisch centrum – 32299-15

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanscherping van de HGIS-afspraken over de financiering van crisisbeheersingsoperaties met ingang van 2013 (motie-Knops/Ten Broeke, 32733, nr. 12) – 32503-7

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Betaalbaarheid van de gezondheidszorg – 32620-64

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op berichtgeving in het Financieele Dagblad van 18 april over een enquête onder 1700 ondernemers – 32637-35

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stralingsbescherming en enkele andere besluiten in verband met de vereenvoudiging van de wettelijke regels en de vermindering van administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten – 32645-39

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 15 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van de minister van I & M op de bezwaren van de gemeente Rotterdam en Amsterdam tegen de verkeersbesluiten voor de verhoging van de maximumsnelheid naar 100 km/h op de 80 km zones van de A13 Overschie en A10 West – 32646-32

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de eerste voortgangsrapportage Hoogwaterbeschermingsprogramma – 32698-4

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de heer C.A. over de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers – 32800-22

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport van Vereniging Eigen Huis "Het pensioen staat als een huis. Is de overwaarde van het huis te verzilveren?" – 32847-24

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding advies van de 14de Studiegroep Begrotingsruimte – 33000-66

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang inzake uitvoering van de motie-Biskop/Van der Ham (33000-VIII, nr. 49) over een private doorstart van de Cultuurkaart – 33000-VIII-208

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Subsidieregeling voor zonnepanelen – 33000-XIII-188

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. de toezegging tijdens het AO Schaalgrootte in de intensieve veehouderij over de voortgang van het stelsel van verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking, alsmede over het voerspoor en de pilots mineralenconcentraat – 33037-21

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst met Vietnam inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden – 33052-2

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Financiële gevolgen voor gemeenten door controversieel verklaren van wetsvoorstel werken naar vermogen – 33161-104

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang – 33212-10

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 12 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Ministerie van OCW 2011 – 33240-VIII-7

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 – 33240-VIII-8

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 – 33240-XV-6

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden aan de Regering inzake het Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 – 33240-XV-7

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 13 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Rapport Centra voor Jeugd en Gezin in gemeenten; een samenwerkingsproject met gemeentelijke rekenkamers – 31839-216

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 14 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Verdrag Brazilië inzake samenwerking ter zake van defensiegerelateerde aangelegenheden – 33305

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

  • - Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies (33302).