27 801 Vierde Nationaal Milieubeleidsplan

26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding

Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2012

Bij brief van 9 december 2010 (TK vergaderjaar 2010–2011, 27 801, nr. 74) heb ik u het Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999, het Besluit externe veiligheid inrichtingen en enkele andere besluiten (wegnemen van enige knelpunten) gezonden. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit heeft uw Kamer een aantal vragen gesteld, die met kenmerk 2011D02054 zijn gepubliceerd op 24 januari 2011. Een deel van de vragen had betrekking op de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk, die kort voor de verzending van de vragen heeft plaatsgevonden.

De vragen die een relatie hebben met de casus Chemie-Pack Moerdijk zijn beantwoord bij mijn brief van 18 maart 2011, TK 2010–2011, 26 956-96, de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, mede namens ondergetekende, van 3 maart 2011, TK 2010–2011, 26 956-95 in reactie op het «SP-aanvalsplan gevaarlijke stoffen, lessen uit Chemie-Pack Moerdijk» (12 januari 2011) en de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 16 februari 2011 naar aanleiding van vragen van de leden Elissen en Brinkman (TK 2010–2011, aanhangselnummer 1458).

De overige vragen heb ik niet meer beantwoord, omdat ik heb besloten het betreffende ontwerpbesluit niet verder in procedure te brengen, omdat kort na de start van de procedure voor het ontwerpbesluit in Brussel is gestart met de voorbereidingen van Seveso III, welke richtlijn naar verwachting dit jaar van kracht wordt. De implementatie daarvan wordt daarna in procedure genomen door middel van een wijziging van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999. Om de praktijk niet te belasten met twee kort op elkaar volgende wijzigingen van dat besluit, heb ik besloten de eerdergenoemde wijzigingen mee te nemen bij de implementatie van de Seveso III-richtlijn. Wellicht leidt die richtlijn overigens nog tot aanpassing van de voorgestelde wijziging.

Abusievelijk heb ik u in de diverse antwoorden met betrekking tot de casus Chemie-Pack niet op de hoogte gesteld van mijn besluit om het ontwerpbesluit niet verder in procedure te brengen. Dat wil ik bij deze graag rechtzetten.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Naar boven