Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 8

8 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de aangehouden motie-Ouwehand (21501-32, nr. 590).

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op maandag 25 juni 2012:

  • - van 18.00 uur tot 21.00 uur van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (32873);

  • - van 17.00 uur tot 22.00 uur van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (33135).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO tbs, met als eerste spreker het lid Van der Steur van de fractie van de VVD;

  • - het VAO verkeersveiligheid, met als eerste spreker het lid Van Gent van de fractie van GroenLinks.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Driessen van de fractie van de PVV.

De heer Driessen (PVV):

Voorzitter. Recent is een voormalig handlanger van Yasser Arafat veroordeeld wegens het verduisteren van tientallen miljoenen euro's. De zogenaamde Palestijnse president Abbas wordt inmiddels ook beschuldigd van het wegsluizen van zo'n 30 mln. Ik ontvang hierover graag een brief van de staatssecretaris en de minister van Buitenlandse Zaken, waarin ook ingegaan wordt op de vraag of hier wellicht direct of indirect Nederlandse hulpgelden bij betrokken zijn.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan de heer Koopmans. Hij heeft twee verzoeken.

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. Recentelijk heeft de Kamer een motie aangenomen van collega Van Vliet waarin wordt uitgesproken dat de sluiting van de Belastingdienst in Emmen en in Venlo niet aan de orde kan zijn en heroverwogen moet worden. De CDA-fractie is dan ook buitengewoon onaangenaam verrast over het feit dat de directie van de Belastingdienst nog steeds op dat traject bezig is. Daarom vraag ik een interpellatiedebat aan met de staatssecretaris van Financiën over het feit dat de directie van de Belastingdienst, die onder de verantwoordelijkheid valt van staatssecretaris Weekers, deze motie blijkbaar niet uitvoert.

De heer Van Vliet (PVV):

De PVV was ook bijzonder onaangenaam verrast hierdoor. Het is sportief van de heer Koopmans dat hij de motie-Van Vliet noemt. Toch geef ik in overweging om hiervan een gewoon debat te maken.

De heer Heijnen (PvdA):

De verontwaardiging van de heer Koopmans is volgens mij dezelfde als die van een heel groot deel van de Kamer, zo niet van de hele Kamer. Ik betreur de onemanshow die de heer Koopmans hiervan lijkt te willen maken. Ik sluit mij dus aan bij het verzoek van de heer Van Vliet om hier een gewoon debat van te maken. Als dat niet in deze zaal kan, dan volgende week in een AO.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Ik heb geluisterd naar de heer Koopmans. Voor volgende week staat een algemeen overleg over de Belastingdienst op de agenda met de staatssecretaris van Financiën. Het lijkt mij dat dit punt daar gewoon aan de orde kan komen. Dus geen steun voor het verzoek.

De heer Slob (ChristenUnie):

Het is terecht dat hier aandacht voor wordt gevraagd. Wij steunen het verzoek. Wij moeten zoeken naar een geschikt moment om dit zo snel mogelijk aan orde te kunnen stellen.

De heer Van Raak (SP):

Wij moeten dit snel aan de orde stellen, want dit is een wens van de Kamer. Het is wel belangrijk dat dit gebeurt met de minister van Binnenlandse Zaken. Wij kunnen dit wel ergens onderschuiven, maar dan moet er wel voldoende tijd hiervoor zijn. Bovendien moet de minister van Binnenlandse Zaken ook daarbij aanwezig zijn.

De heer Koopmans (CDA):

Het was zeker niet mijn bedoeling om er een show van te maken. Het gaat om een serieuze aangelegenheid. Omdat het gaat om het niet uitvoeren van een motie, vond ik dat het debat hier moet plaatsvinden. Ik vind het een prima idee om er een gewoon debat van te maken. Ik vind het geen goed idee om het in een AO'tje weg te stoppen, want het gaat om een aangenomen motie. De suggestie om de minister van BZK, mevrouw Spies, erbij te betrekken, vind ik prima.

De voorzitter:

Ik geef u mee dat "een AO'tje" ook gewoon een algemeen overleg is in dit huis. Dat kan altijd worden afgerond met een plenaire behandeling of een VAO. Gezien de agenda van de Kamer is een algemeen overleg misschien wel realistischer dan een debat in deze zaal, als u dat tenminste nog binnen redelijke termijn zou willen doen.

De heer Koopmans (CDA):

Dat vind ik normaal gesproken ook. Maar we hebben al een motie, de motie van collega Van Vliet, en die is al aangenomen. Dan kunnen we wel een herhaling van zetten doen, maar dat is wat de CDA-fractie betreft niet aan de orde. Daarom vond ik eigenlijk een interpellatie meer op zijn plaats. Gezien de steun van de Kamer op dit punt verander ik dat nu. Ik heb echter liever hier een debat. Nogmaals, omdat het gaat om een aangenomen motie die niet uitgevoerd lijkt te worden, vraag ik u om ons de gelegenheid te geven hierover een debat te houden, voor de zomer.

De voorzitter:

Zeker. Ik zal dat op de lijst zetten. Dan is aldus besloten. De spreektijd is dan drie minuten per fractie.

Het woord is opnieuw aan de heer Koopmans.

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. Afgelopen zaterdag hoorden wij de veel geroemde professor Louise Fresco op de radio. Zij zei dat de diervriendelijkste kip milieuonvriendelijk is. Dat is een voor velen, niet voor mij, nieuw inzicht. We willen graag een debat met de staatssecretaris van I en M, de heer Atsma, en de staatssecretaris van EL&I, de heer Bleker, zodat we daarover hier in de Kamer conclusies kunnen trekken.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Begin dit jaar heeft het parlement een onderzoek laten doen naar de verduurzaming van de voedselproductie. Heel interessant. We wachten nog steeds op een brief. Ik zie graag dat dit onderwerp in die brief wordt meegenomen. Dus eerst die brief, dan het debat.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Ik volg de lijn van D66 in dit geheel. De PvdA wil deze discussie graag voeren in het kader van duurzame voeding.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Hier is sprake van een geïsoleerde reactie op één mededeling, die door de heer Koopmans ook nog eens volledig uit haar verband wordt gerukt. Wij hebben geen behoefte aan zo'n debat. We willen wel een goede brief over verduurzaming van de voedselketen. Op basis daarvan kan dan een serieus debat plaatsvinden.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik steun het verzoek van de heer Koopmans graag. Ik wil hem graag de gelegenheid geven om nog voor de zomer te snappen dat je dan dús minder vlees moet eten.

De voorzitter:

Er ontstaat een interessante as in deze Kamer.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

De ChristenUnie is blij dat verduurzaming van de voedselproductie nu ook op het netvlies van het CDA is gekomen. Ik vind het voorstel van mevrouw Van Veldhoven van D66 heel goed.

De voorzitter:

Mijnheer Koopmans, u hebt geen steun.

De heer Koopmans (CDA):

Maar ik heb wel steun voor een brief. Ik vraag het kabinet om die brief voor komende dinsdag naar de Kamer te sturen en daarin ook mee te nemen waarover mevrouw Van Veldhoven het had. Zo kunnen we in elk geval nog voor de zomer, voor het begin van het barbecueseizoen, hierover spreken.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Overigens mag u daar altijd over spreken. Het is de vraag of u dat in deze zaal nog zult doen.

Het woord is aan de heer Dibi.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. Aanstaande donderdag is er een debat met de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over de inzet van het kabinet ten aanzien van de gezinsmigratie. Er is onduidelijkheid over die inzet, want op de site van de IND staat dat de geplande maatregelen niet in werking zullen treden. Ik wil graag dat de Kamer hierover officieel wordt geïnformeerd en dat dit niet gebeurt via websites.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Schouw (D66):

Voorzitter. Ik zou daar dan wel een tijdstip over willen afspreken, bijvoorbeeld morgen voor twaalf uur, omdat dit betekenis heeft voor de agenda die we met minister Leers donderdag moeten afhandelen.

De heer Dibi (GroenLinks):

Dat is een heel goede suggestie van de heer Schouw.

De voorzitter:

Die heel goede suggestie van de heer Schouw zal in het stenogram worden opgenomen dat vervolgens wordt doorgezonden naar de regering.

Het woord is aan mevrouw Wiegman.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Gisteren was er sprake van een flink aantal treinstoringen rondom Utrecht als gevolg van blikseminslag. Daarom zou ik graag een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu willen ontvangen met daarin een feitenrelaas en een reactie op de vraag waarom de spoorbeveiliging niet redundant is uitgevoerd. Ik vraag om deze brief omdat ze dan ook in kan gaan op eerdere beweringen over de kans op en de impact van storingen in relaiskasten. Dan verwijs ik naar haar brief van 24 mei 2011. Ik zou de gevraagde brief graag willen ontvangen voor het algemeen overleg over het eindrapport Parlementair onderzoek onderhoud en innovatie spoor van aanstaande donderdag.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Dan heeft mevrouw Wiegman nog een tweede verzoek.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik sta hier ook vanwege een rappel. Het gaat om onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de voortgang van de ombouw van de Hoekse Lijn tot metro. Deze vragen zijn ingezonden op – schrik niet – 7 maart 2012. We hebben een uitstelbericht gekregen op 17 mei 2012. De antwoorden zouden wij graag willen ontvangen voor het algemeen overleg over het MIRT op 28 juni.

De voorzitter:

We kunnen afspreken dat wanneer de antwoorden voor volgende week dinsdag niet binnen zijn, we het agenderen voor het mondelinge vragenuur.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ja. Dank u wel.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Lucas.

Mevrouw Lucas (VVD):

Voorzitter. Bij het AO water in februari heeft staatssecretaris Atsma aangegeven dat hij de Kamer een overzicht zou geven van de kosten en baten van de verschillende varianten voor de sluizen in de Afsluitdijk en dat hij die informatie ook aan de regio zou sturen voorafgaand aan het overleg met de regio. Hij heeft ook toegezegd dat hij de Kamer zou informeren over de uitkomsten van het overleg met de regio, en wel voor het overleg over het MIRT van 28 juni. Ik zou graag deze week nog een brief van de staatssecretaris ontvangen over deze beide toezeggingen zodat wij die ook kunnen betrekken bij de voorbereiding van het AO water op 4 juli.

De voorzitter:

Evenals het vorige zal ik ook dit stenogram doorsturen naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Van Tongeren.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Ik zou graag een brief willen over de aanhoudende perikelen bij het chemiebedrijf Odfjell. Er wordt ons keer op keer door de minister verzekerd dat er nu toch echt een plan van aanpak is en dat het daar een stuk veiliger zal worden. En elke keer worden de omwonenden wederom opgeschrikt door het zoveelste incident. Wij willen graag een heldere brief waarin staat dat het of dichtgaat of dat de situatie echt finaal onder controle is.

De voorzitter:

U wilt die brief voor het AO over externe veiligheid?

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ja.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Wij krijgen ook graag een update van het aantal meldingen en van de acties die op die meldingen gevolgd zijn.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan de heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Vanmorgen heeft de Nationale ombudsman zijn rapport gepresenteerd over het Q-koortsdrama. Hij heeft daarbij een ernstige beschuldiging geuit aan het adres van het kabinet. Geheime verhoren van ambtenaren zouden zijn gelekt naar oud-bewindslieden, zodat de verhoren op elkaar zouden kunnen worden afgestemd. De Ombudsman heeft gesproken van een orkestratie door de ministeries van het onderzoek dat hij heeft gedaan. Dat is een ernstige beschuldiging.

De voorzitter:

Wat is uw verzoek?

De heer Van Gerven (SP):

Ik wil een brief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken, de staatssecretaris van Economische Zaken en van het ministerie van Volksgezondheid over de vraag of deze berichtgeving klopt. Dit wil ik voorafgaand aan het debat over de Q-koorts, dat al is gepland.

Ik wil nog een tweede verzoek doen.

De voorzitter:

Zullen we eerst dit verzoek afhandelen?

De heer Van Gerven (SP):

Goed.

Mevrouw Arib (PvdA):

Het is ernstig wat vandaag door de ombudsman naar buiten is gebracht. Ik wil dit verzoek van harte ondersteunen. Wij hebben een debat aangevraagd en vandaag zou het rapport van de ombudsman alsmede een reactie van het kabinet daarop naar de Kamer komen, zodat wij op korte termijn dat debat kunnen voeren. Dus graag dat verzoek erbij betrekken.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Uiteraard steun voor het verzoek. Ik zou u nog het volgende willen meegeven. Wij hebben inderdaad al een debat aangevraagd, maar de ernst begint door te dringen. Daarom stel ik voor om dit debat te promoveren op de lijst van nog te voeren debatten in deze zaal. Het lijkt mij niet dat wij dit op de laatste Kamerdag in een AO'tje kunnen afhandelen. Dit is te ernstig.

De voorzitter:

Het is een meerderheidsdebat, dus de Kamer bepaalt op dat punt zelf haar prioriteit.

Mevrouw Dijkstra (D66):

Steun voor het verzoek van de SP.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Van onze kant willen wij zeer hoge prioriteit voor dit debat en steun voor de door de heer Van Gerven gevraagde brief.

De heer Ormel (CDA):

Steun voor de brief. Wij gaan ervan uit dat die brief ingaat op alle bevindingen van de ombudsman. Vervolgens zullen wij bekijken hoe wij met die brief omgaan.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD):

Ook volledige steun voor deze brief.

De voorzitter:

Mijnheer Van Gerven, u hebt voldoende steun voor de brief. Ik zal het stenogram doorgeleiden. U had nog een tweede verzoek.

De heer Van Gerven (SP):

Ik wil wel expliciet dat het debat voor het zomerreces plaatsvindt. Ik wil wel even gesondeerd hebben dat de meerderheid van de Kamer dat ook vindt, want dan kan de voorzitter dat inplannen.

De voorzitter:

Zo gaan we het niet doen, mijnheer Van Gerven. Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. Dus dat gaan we sonderen, maar niet hier en niet onder uw leiding. U gaat uw tweede voorstel doen.

De heer Van Gerven (SP):

Ja, maar als een meerderheid van de Kamer dat debat voor het reces wil houden, dan gaan we dat toch doen?

De voorzitter:

Ik vertel u net dat dat zo is.

De heer Van Gerven (SP):

Is er een meerderheid voor om dat voor het reces te plannen?

De voorzitter:

Dat gaan we onderzoeken. U gaat uw tweede voorstel doen.

De heer Van Gerven (SP):

Goed, dan is dat bij dezen vastgesteld.

Dan heb ik nog een tweede verzoek. Dat gaat over de uitzending van Radio 1 van 10.20 uur hedenochtend over de Q-koorts, waarin ervan gewag werd gemaakt dat bij het ruimen van met Q-koorts besmette bedrijven asielzoekers zouden zijn ingezet omdat gewone Nederlanders dat werk niet zouden willen doen. Ik wil dat volledig wordt uitgezocht wie er heeft geruimd en of dit bericht op waarheid dan wel onwaarheid berust. Dus graag ook een brief van het kabinet daarover.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram laten doorgeleiden.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik zou in die brief graag duidelijkheid krijgen over wat het heeft betekend voor de gezondheid van deze mensen en voor de NVWA-dierenartsen.

De voorzitter:

Dat staat hierbij in het stenogram.

Het woord is aan de heer Van Bommel.

De heer Van Bommel (SP):

Voorzitter. Vanochtend maakten in de Volkskrant drie gerenommeerde instituten bekend dat zij een nieuw onderzoek willen naar het gebruik van geweld in de koloniale oorlog die Nederland heeft gevoerd met Indonesië. Nog steeds wordt die oorlog door sommigen een politionele actie genoemd. De SP-fractie vindt zo'n onderzoek belangrijk en dringt daarop al langer aan. Ik verzoek de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie daarom om een brief waarin wordt ingegaan op de wenselijkheid van zo'n onderzoek.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Dat lijkt mij een zinnig verzoek. Ik heb begrepen dat de drie instituten aangaven dat het met name nu mogelijk is omdat aan Indonesische kant de interesse en de bereidwilligheid bestaan om het van twee kanten te bekijken. Ik zie graag in de brief terug of dat ook de inschatting is van de Nederlandse regering.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Voorzitter. Transparantie over het eigen verleden en gerechtigheid komen nooit te laat. Ik stel voor dat in de brief ook wordt ingegaan op de mogelijkheid van financiële ondersteuning van zo'n onderzoek. Meer dan 6 mln. hebben de onderzoekers niet nodig.

De heer Ten Broeke (VVD):

Voorzitter. Ik steun het verzoek om een brief, maar niet de motivatie van de heer Van Bommel.

De heer Timmermans (PvdA):

Voorzitter. Ik vul de aanvulling van de heer Pechtold graag verder aan. Laat het om een breed, internationaal onderzoek gaan. Er zijn meer landen die veel kennis hebben over wat er in die periode is gebeurd. Ik doel dan met name op het Verenigd Koninkrijk en Australië. Laten wij het onder de noemer van een internationaal onderzoek plaatsen.

De voorzitter:

Mijnheer Van Bommel, u krijgt steun voor dit verzoek. Het stenogram wordt doorgeleid naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Van Vliet.

De heer Van Vliet (PVV):

Voorzitter. "Fiscus checkt bedrijven nauwelijks en loopt miljarden mis". Dat las ik op de voorpagina van de Volkskrant van afgelopen zaterdag. Dat zou komen door het model van het horizontaal toezicht waarbij de relatie tussen de Belastingdienst en de belastingplichtigen gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Toen ik als fiscalist in het bedrijfsleven werkte, hoorde ik uit alle geledingen van Financiën dat horizontaal toezicht het toekomstmodel was van de Belastingdienst. Nu zeggen ambtenaren van de Belastingdienst echter dat er door dit model vele miljarden euro's aan belastingopbrengsten worden gederfd. Dit onderwerp lijkt mij absoluut een dertigledendebat waard met de staatssecretaris van Financiën, voorafgegaan door een brief.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Voorzitter. Ik kan mij voorstellen dat het artikel vragen oproept. Ik ben het daarom geheel eens met het verzoek om een brief. Wij moeten daarna nog maar even bekijken of dat leidt tot een dertigledendebat of een algemeen overleg. Het ontvangen van meer informatie lijkt mij hoe dan ook uitstekend. Daaraan hebben wij allemaal behoefte.

De heer Bashir (SP):

Voorzitter. Ook steun voor een brief, op korte termijn te ontvangen. Wij zouden hier ook graag een dertigledendebat over voeren.

De heer Groot (PvdA):

Ook steun voor een brief en voor een dertigledendebat. Ik zie in de brief met name graag een reactie op de stelling in de Volkskrant dat wel degelijk bekend is bij de Belastingdienst hoe veel de fiscus aan inkomsten misloopt maar dat cijfers daarover worden achtergehouden. Wij zien die cijfers graag boven tafel.

De voorzitter:

Past dit op geen enkele manier in het AO over de Belastingdienst? Niemand gaat daarop in. De lijst met dertigledendebat is heel geduldig; dat weet u allemaal.

De heer Koolmees (D66):

Voorzitter. Steun voor een brief. Die kan inderdaad wellicht betrokken worden bij het AO over de Belastingdienst.

Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA):

Ook steun voor een brief en om die te betrekken bij het debat.

De voorzitter:

Welk debat?

Mevrouw Blanksma-van den Heuvel (CDA):

Het debat over de Belastingdienst.

De voorzitter:

Het algemeen overleg.

De heer Groot (PvdA):

Die brief vind ik belangrijker dan waar het debat precies plaatsvindt. Dat AO is gepland voor volgende week. Daarin zou het meegenomen kunnen worden.

De heer Braakhuis (GroenLinks):

Hetzelfde geldt voor de GroenLinksfractie. Dus graag een brief en die kan vervolgens behandeld worden in het AO over de Belastingdienst.

De voorzitter:

Mijnheer Van Vliet, u hebt voldoende steun voor uw verzoek om een brief. U hebt ook voldoende steun voor een dertigledendebat. Ik adviseer u echter dringend om die te betrekken bij het AO volgende week. Sneller kan het niet.

De heer Van Vliet (PVV):

Als het mogelijk is, doe ik dan alvast een vooraankondiging van een VAO. Een derving van miljarden is namelijk wel een kwestie van belang, zeker in tijden van crisis. Wij willen toch niet op Griekenland gaan lijken, waar geen belasting wordt geïnd?

De voorzitter:

Dat lijkt me een verstandige vooraankondiging. Aldus besloten. Het stenogram wordt doorgeleid.

Het woord is aan mevrouw Van der Werf.

Mevrouw Van der Werf (CDA):

Voorzitter. Een tijd geleden heb ik een motie ingediend over de invulling van kennis- en leerprogramma's voor de groene economie bij de staatssecretarissen Bleker en Atsma. Daarop zou voor de Voorjaarsnota een reactie komen. Ik heb twee weken geleden in een procedurevergadering hierop gerappelleerd en gevraagd om binnen een week te reageren. Ik hoop dat dit de derde en laatste maal is dat ik naar de uitvoering van de motie hoef te vragen.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan de heer Ten Broeke.

De heer Ten Broeke (VVD):

Voorzitter. Vanmiddag is in de Britse pers, om precies te zijn in The Telegraph, een bericht verschenen dat de Britse marine een Russisch vrachtschip zou hebben aangehouden met waarschijnlijk aan boord Russische aanvalshelikopters en raketten voor het Syrische leger. Ook de Nederlandse kustwacht schijnt daarbij een rol te hebben gespeeld. Ik krijg graag zo snel mogelijk een brief van de Nederlandse regering, in casu de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over wat hier precies is voorgevallen en wat dit betekent voor een eventueel gemeenschappelijk Europese optreden en voor mogelijke sancties.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan de heer Çörüz.

De heer Çörüz (CDA):

Voorzitter. Sinds gisteren circuleren beelden op internet waarin een politieagente van het korps Rotterdam-Rijnmond een man, kennelijk in staat van dronkenschap, schopt en hardhandig tegen de grond werkt. Deze beelden roepen heftige reacties op. Om te voorkomen dat er voorbarige conclusies worden getrokken, vraag ik om een brief van de minister van Veiligheid en Justitie.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Ik verzoek de leden om hun plaatsen in te nemen, zodat wij kunnen stemmen.