Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228479 nr. 61

28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers

Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2012

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer van 13 januari 2010 over regelingen voor declaraties van bewindspersonen, bestuurders en ambtenaren (Kamerstuk 28 479, nr. 52) heeft minister Ter Horst, toegezegd in de ministerraad een voorstel te zullen brengen betreffende actieve openbaarmaking van voorzieningen voor bewindspersonen. Het huidige kabinet heeft het vraagstuk van openbaarmaking van voorzieningen voor bewindspersonen opnieuw bekeken en een besluit hierover genomen.

Het kabinet heeft besloten de bestuurskosten van bewindspersonen, SG’s en DG’s actief openbaar te gaan maken. Uitgaven voor, door of namens bewindspersonen en de ambtelijke top zullen worden gepubliceerd door de brondocumenten (facturen, bonnen, declaratieformulieren met bijlagen, creditcardafschrijvingen) op een internetsite te plaatsen. De publicatie van de gegevens over deze uitgaven van bewindspersonen, SG’s en DG’s zal niet periodiek maar als een continu proces plaatsvinden.

Elk departement zal zijn eigen gegevens openbaar maken op een nader te bepalen gedeelte van de internetsite www.rijksoverheid.nl. De eerste publicatie zal plaatsvinden op 1 januari 2013 of zoveel eerder als mogelijk.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies