Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 19

19 Stemmingen voorlichting homoseksualiteit op scholen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de vertraging van verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen,

te weten:

  • - de motie-Dijkstra over de uitvoering van eerder aangenomen moties (27017, nr. 93).

(Zie vergadering van 13 juni 2012.)

De voorzitter:

De motie-Dijkstra (27017, nr. 93) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister de Tweede Kamer op 25 november 2011 informeerde dat het aanpassen van de kerndoelen voor primair en voortgezet onderwijs op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit per 1 augustus 2012 in werking zou treden;

constaterende dat de minister zonder de Kamer hierover te informeren De Raad van State heeft gemachtigd de Onderwijsraad om een advies te vragen, waardoor het invoeren van verplichte voorlichting over (homo)seksualiteit vertraging oploopt;

verzoekt de regering, de motie-Pechtold c.s. (27017, nr. 59) en de motie-Van der Ham c.s. (27017, nr. 78), onverkort uit te voeren, waardoor aanpassing van de kerndoelen voor primair en voortgezet onderwijs op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit zo snel als mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk voor 1 november 2012, in werking treedt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 95, was nr. 93 (27017).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkstra (27017, nr. 95, was nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.