32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2012

Uw commissie heeft mij verzocht te reageren op het rapport van Vereniging Eigen Huis «Het pensioen staat als een huis. Is de overwaarde van het huis te verzilveren?».

Ik heb met belangstelling kennisgenomen van het rapport. Het rapport beschrijft dat veel huizenbezitters vermogen in het huis hebben opgebouwd en dat dit vermogen de potentie heeft om bij te dragen aan een goede oude dag. Het rapport geeft tegelijkertijd weer dat er verschillende redenen zijn waarom Nederlandse huizenbezitters in de praktijk dit vermogen niet verzilveren.

Bij het in ontvangst nemen van het rapport heb ik aangegeven dat het rapport een belangrijke bijdrage levert aan de discussie over de betaalbaarheid van pensioen- en ouderdomsvoorzieningen. Ik vind het belangrijk dat verdere mogelijkheden worden verkend om de overwaarde van het huis te benutten voor onvoorziene kosten van het ouder worden. Het voorstel van Vereniging Eigen Huis om een taskforce op te richten die dit verder onderzoekt en mogelijke oplossingen aandraagt, heeft dan ook mijn steun.

Hierbij wil ik ook refereren aan de adviesaanvraag «Betaalbare zorg voor toekomstige generaties» van het Kabinet aan de Sociaal-Economische Raad, waarin een soortgelijk vraagstuk wordt neergelegd1. Grote groepen burgers bouwen kapitaal op middels deelname in pensioenregelingen, overige besparingen, het bezit van een eigen woning, maar niet specifiek ten behoeve van hun zorguitgaven. Aan de Sociaal-Economische Raad is de vraag voorgelegd of hier effectieve verbindingen zijn te maken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies


X Noot
1

Adviesaanvraag betaalbare zorg voor toekomstige generaties, 13 juli 2011.

Naar boven