Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 11

11 Stemmingen initiatiefwet-Biskop

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen ( 32007 ).

(Zie vergadering van 12 juni 2012.)

De voorzitter:

Het amendement-Dijsselbloem (stuk nr. 21) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

In stemming komen de tweede nader gewijzigde amendementen-Elias (stuk nrs. 23, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor deze tweede nader gewijzigde amendementen hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie ertegen, zodat zij zijn aangenomen. Ik stel vast dat door de aanneming van deze tweede nader gewijzigde amendementen ook het andere op stuk nr. 23 voorkomende tweede nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Dijkgraaf/Dijsselbloem (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigd amendement-Jan de Vries (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement ook het andere op stuk nr. 16 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Ook als je geen lid meer bent van deze Kamer kan er over een amendement op jouw naam nog gestemd worden.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. In een samenleving met onderwijsvrijheid als basisrecht geldt dat de overheid kan en mag reageren op het tekortschieten van particulier initiatief. Ouders en kinderen mogen erop kunnen rekenen dat de basiskwaliteit van het onderwijs op orde is. Enkele jaren geleden is daarom bijvoorbeeld de Wet goed onderwijs, goed bestuur aangenomen. De overheid kan ingrijpen waar het misgaat.

Het initiatiefwetsvoorstel van de heer Biskop gaat echter een stap verder. Daar heeft de fractie van de ChristenUnie grote moeite mee. Een risicoanalyse voor iedere nieuw opgerichte school houdt in onze beleving in een verschuiving van vertrouwen naar wantrouwen. Dat moeten wij niet willen met elkaar. De ChristenUnie heeft al in de eerste termijn van de wetsbehandeling duidelijk gemaakt dat het huidige wettelijk kader voldoende mogelijkheden biedt aan de inspectie om goed toezicht uit te oefenen en in te grijpen indien nodig. Bovendien brengt het wetsvoorstel meer bureaucratie in het onderwijs met zich mee. De ChristenUnie wil zich juist inzetten voor minder regels voor scholen en daar zijn we ook heel erg consequent in. De ChristenUnie zal om die redenen tegen het initiatiefwetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de tweede nader gewijzigde amendementen-Elias (stuk nrs. 23, I t/m III), het amendement-Dijkgraaf/Dijsselbloem (stuk nr. 22) en de gewijzigde amendementen-Jan de Vries (stuk nrs. 16, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.

Mijnheer Biskop, bent u bereid om te organiseren dat dit initiatiefwetsvoorstel ook in de Eerste Kamer verdedigd zal worden? Wat is hierop uw antwoord?

De heer Biskop (CDA):

Als ze een beetje opschieten, dan … Heel graag, voorzitter.

De voorzitter:

Dan wensen wij u daar veel succes bij.