32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2012

De zorguitgaven stijgen. Jaar in jaar uit geven we meer uit aan de gezondheidszorg. De zorguitgaven zijn de afgelopen decennia gestegen tot inmiddels 13% van het nationaal inkomen. Het Centraal Planbureau (CPB) stelt, uitgaande van verschillende groeiscenario’s, dat in 2040 tussen 19% en 31% van het bbp aan zorg zal worden besteed. Dat heeft grote gevolgen voor zowel de andere overheidsuitgaven als voor de hoogte van de belastingen en premies. Op dit moment worden de zorgkosten voor het grootste deel collectief gefinancierd. Een modaal gezin draagt op dit moment al bijna een kwart van zijn inkomen af aan zorgpremies en belastingen voor de zorg. Dit kan volgens het CPB in 2040 oplopen tot bijna de helft van het inkomen.

Tijdens de begrotingsbehandeling VWS in november 2011 is toegezegd een in toegankelijk Nederlands geschreven document over de macro-betaalbaarheid van de gezondheidszorg te publiceren. Deze toezegging is nadien enkele malen herhaald en heeft geleid tot de bijgevoegde publicatie1.

In deze publicatie worden de oorzaken, gevolgen en een overzicht van de mogelijke keuzes voor toekomstig beleid uiteen gezet. Gezien de demissionaire status van het Kabinet bevat deze publicatie geen hoofdstuk met concrete keuzes en maatregelen van dit Kabinet.

Zoals ook in de publicatie te lezen is, is het nadenken over de betaalbaarheid van de zorg met deze publicatie niet afgerond. De oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen worden het komende jaar nog verder in beeld gebracht via adviezen en onderzoeken van onder andere de Sociaal-Economische Raad (SER), het Centraal Planbureau (CPB) en de VWS-Financiën Taskforce «beheersing zorguitgaven».

Wij hopen dat deze feitelijke analyse u behulpzaam kan zijn bij de maatschappelijke discussie over de stijgende zorgkosten.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven