Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 17

17 Stemmingen schaalgrootte in de intensieve veehouderij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het VAO schaalgrootte in de intensieve veehouderij,

te weten:

  • - de motie-Grashoff/Van Dekken over een maximumomvang van veehouderijlocaties (28973, nr. 110);

  • - de motie-Van Gerven over het tweesterrencriterium voor nieuwbouw (28973, nr. 111);

  • - de motie-Van Gerven over volksgezondheid als toetsingsgrond (28973, nr. 113);

  • - de motie-Van Dekken over een keurmerk op basis van een sterrensysteem (28973, nr. 115);

  • - de motie-Van Dekken over handhaving van het moratorium op mega- en gigastallen (28973, nr. 116);

  • - de motie-Van Veldhoven over eventuele aanvullende bevoegdheden (28973, nr. 117);

  • - de motie-Van Veldhoven over de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad (28973, nr. 118);

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over toezending van het toegezegde wetsvoorstel (28973, nr. 119);

  • - de gewijzigde motie-Koopmans/Wiegman-van Meppelen Scheppink over afzien van landelijke bandbreedtes (28973, nr. 120, was nr. 114);

  • - de gewijzigde motie-Van Veldhoven over megastallen verplichtstellen te voldoen aan de SMK-meetlat (28973, nr. 121, was nr. 102).

(Zie vergadering van 13 juni 2012.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (28973, nr. 113) aan te houden.

Op verzoek van mevrouw Van Veldhoven stel ik voor, haar motie (28973, nr. 117) aan te houden.

Op verzoek van de heer Van Dekken stel ik voor, zijn moties (28973, nrs. 115 en 116) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven (28973, nr. 118) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Gezondheidsraad de effecten van de intensieve veehouderij onderzoekt, alsmede de eventuele instelling van een minimumafstand tussen concentraties dieren en concentraties mensen;

overwegende dat niet kan worden uitgesloten dat het voorkomen van volksgezondheidseffecten gerelateerd wordt aan een bepaalde omvang van de veestapel op één locatie;

overwegende dat de bouw van nieuwe grote megastallen onwenselijk is tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn;

verzoekt de regering, de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad te betrekken bij de uitwerking van het wetsvoorstel over de grens aan de bedrijfsomvang en er tot die tijd bij de provincies op aan te dringen dat nieuwe bouwplannen worden aangehouden tot de uitkomsten van het rapport van de Gezondheidsraad bekend zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 123, was nr. 118 (28973).

De gewijzigde motie-Koopmans/Wiegman-van Meppelen Scheppink (28973, nr. 120) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gesproken wordt over een wettelijk te treffen voorziening waarmee bij AMvB een norm kan worden gesteld voor het maximaal aantal dieren dat op een veehouderijlocatie kan worden gehouden;

constaterende dat de onderbouwing van de bandbreedtes voor de omvang van veehouderijlocaties gebaseerd is op economische en ethische factoren en niet op argumenten in relatie tot ruimtelijke inpassing, volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu;

overwegende dat het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gezondheidsrisico's voor de bevolking van de blootstelling aan schadelijke micro-organismen uit de veehouderij nog niet is afgerond en dus ook niet is meegenomen bij het vaststellen van de bandbreedtes;

overwegende dat provincies zelf voldoende ruimtelijke mogelijkheden en bevoegdheden hebben om ongewenste ontwikkelingen in de intensieve veehouderij tegen te gaan en dit in de praktijk ook doen;

verzoekt de regering om nu af te zien van landelijke bandbreedtes voor de omvang van veehouderijlocaties;

verzoekt de regering voorts om de resultaten van het onderzoek van de Gezondheidsraad af te wachten, en als het onderzoek hier aanleiding toe geeft pas nadere stappen te bepalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze nader gewijzigde motie is ondertekend door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Koopmans en Snijder-Hazelhoff. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 124, was nr. 120 (28973).

Ik stel vast dat wij nu over de (nader) gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Grashoff/Van Dekken (28973, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28973, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde otie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (28973, nr. 124, was nr. 120, was nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en het lid Brinkman voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven (28973, nr. 123, was nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (28973, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven (28973, nr. 121, was nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Excuus, voorzitter, we moeten even een stukje terug. Wij willen graag geacht worden tegen de aangehouden motie-Elissen over de B9-regeling (28638, nr. 61), ingediend bij het VAO over prostitutie en mensenhandel, te hebben gestemd

De voorzitter:

De motie was en blijft verworpen.