Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 12

12 Stemmingen moties mensenhandel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het bericht dat de mensenhandel fors is toegenomen,

te weten:

  • - de motie-Berndsen c.s. over een diagnostisch centrum (28638, nr. 80);

  • - de motie-Berndsen c.s. over Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (28638, nr. 81);

  • - de motie-Elissen over een onderzoek naar misbruik van de B9-regeling (28638, nr. 83);

  • - de motie-Schouten/Van der Staaij over de uitstapprogramma's voor prostituees (28638, nr. 85);

  • - de motie-Van Gent c.s. over veilige opvangvoorzieningen (28638, nr. 86).

  • - de motie-Schouten/Van der Staaij over de uitstapprogramma's voor prostituees (28638, nr. 85);

  • - de motie-Van Gent c.s. over veilige opvangvoorzieningen (28638, nr. 86).

(Zie vergadering van 12 juni 2012.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Gent stel ik voor, haar motie (28638, nr. 86) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Berndsen c.s. (28638, nr. 81) is in die zin gewijzigd (nr. 87) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel een belangrijke bijdrage levert aan de aanpak van mensenhandel;

overwegende dat het bureau zo nodig kritische aanbevelingen moet kunnen doen over het mensenhandelbeleid van de overheid;

overwegende dat de onafhankelijke positie van het bureau ook in de toekomst geborgd moet zijn;

verzoekt de regering, de onafhankelijke positie van het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel wettelijk te verankeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze nader gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Berndsen, Van Gent, Gesthuizen, Van der Steur, Van Toorenburg en Arib.

Zij krijgt nr. 88, was nr. 81 (28638).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Berndsen c.s. (28638, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt nader gewijzigde motie-Berndsen c.s. (28638, nr. 88, was nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en het lid Brinkman voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Berndsen (D66):

Voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen, zou ik graag horen hoe het kabinet haar gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden.

In stemming komt de motie-Elissen (28638, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouten/Van der Staaij (28638, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.