Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 5

5 Vragenuur

Vragen van het lid Van Klaveren aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, bij afwezigheid van de minister, over het bericht "Meer geregistreerde antisemitische scheldpartijen".

De heer Van Klaveren (PVV):

Voorzitter. In de antisemitismemonitor 2011 lezen we dat het verbale geweld tegen joden stijgt. We lezen ook dat het lastigvallen van joodse mensen op straat toeneemt, het verdrievoudigde zelfs. We lezen verder dat het vandalisme tegen joodse doelen verdriedubbelde en ten slotte dat het aantal antisemitische vernielingen flink groeide. Discriminatie en geweld tegen joden hangt voor het grootste gedeelte samen met het mislukte project dat we de multiculturele samenleving noemen. Zo schreef de AIVD in 2004 al dat de toename van het antisemitisme onder middelbare scholieren toe te schrijven is aan islamitische jongeren. De oorzaak zou liggen in islamitische opvattingen van de leerlingen.

Aan het onderzoek "Antisemitism Worldwide" blijkt dat daar waar de islamitische gemeenschap groeit, ook het antisemitisme groeit. Ook lezen we dat veruit de meeste gewelddadige acties tegen joodse mensen en joodse instellingen gepleegd worden door personen met een islamitische achtergrond. In de vier grote steden kan een op de vijf geschiedenisdocenten inmiddels de Holocaust vrijwel niet meer ter sprake brengen omdat Turkse en Marokkaanse leerlingen de lessen verstoren, weglopen of zelfs agressief worden. Ook het voetballen met en het vernielen van herdenkingskransen kan niet onvermeld blijven.

Het antisemitisme in Nederland groeit door de toenemende invloed van de islam. Professor Van der Horst sprak van de islamisering van het antisemitisme en noemde dit een huiveringwekkende en gevaarlijke ontwikkeling. De PVV hoort graag van de staatssecretaris of hij de conclusies deelt uit de verschillende onderzoeken, waaronder dat van de AIVD, en wat er tot nu toe gedaan is om deze islamiseringontwikkeling te stoppen.

Staatssecretaris Teeven:

Ik dank de heer Van Klaveren voor zijn vragen. Het is een heel concrete vraag. Misschien is het goed om een analyse van die cijfers over 2011 te bekijken. Laat volstrekt duidelijk zijn dat volgens het kabinet antisemitisme totaal verwerpelijk is. Wij moeten dat in de samenleving absoluut tegengaan. De winst is dat het geweld in de afgelopen vier jaar is gedaald en dat het totaal aantal meldingen van antisemitisme is gedaald. Ik realiseer mij tegelijkertijd dat niet alles wordt gemeld; ook zit er een stijging in het aantal scheldpartijen.

De minister heeft in het algemeen overleg al aangegeven dat wij wachten op een doorrekening van het Sociaal Cultureel Planbureau waarin het totaalbeeld van de cijfers wordt geschetst. Die cijfers zullen voor de begroting aan de Kamer worden toegezonden. Laat het helder zijn dat de inspanning van het kabinet onverminderd doorgaat. We hebben dat opgenomen in het gedoogakkoord en we gaan er onverminderd mee door, ook in demissionaire status.

De heer Van Klaveren (PVV):

Ik vind het jammer dat de PVV-fractie geen antwoord krijgt op haar vraag wat er nu precies is gedaan om de ontwikkeling van de islamisering te stoppen, en op de vraag of het kabinet iets doet met de conclusies in de rapporten van, onder andere, de AIVD. Een van die conclusies is dat de toename van het antisemitisme een gevolg is van de toename van de islam in Nederland. In juni 2010 werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een dienst in een synagoge in West-Europa afgelast na een dreigmelding. Er wordt gespuugd, gescholden en geslagen, en zelfs de Hitlergroet wordt openlijk gebracht. In Amsterdam staat anno 2012 een schuilsynagoge. Joodse instellingen geven jaarlijks bijna 1 mln. uit aan beveiligingskosten. De PVV-fractie heeft al verschillende keren gevraagd om de inkoop van extra particuliere beveiliging voor joodse instellingen overbodig te maken. De overheid erkent dat er extra beveiliging nodig is, maar de joodse gemeenschap krijgt nul op het rekest bij de minister. Wanneer wordt de joodse gemeenschap nu eindelijk tegemoet getreden en op welke wijze denkt de minister het gewelddadige tuig dat verantwoordelijk is, aan te pakken?

Staatssecretaris Teeven:

Het is volstrekt helder dat geweld tegen joodse instellingen en antisemitisme zeer verwerpelijk is. De combinatie die door de heer Van Klaveren wordt gemaakt met de islam, maakt het kabinet echter niet direct. Wel moeten we geweld absoluut tegengaan. Wat heeft de minister concreet gedaan? Op dit moment vindt er overleg plaats met de joodse instellingen, ook in Amsterdam, om te bezien in hoeverre vanuit de overheid tegemoet kan worden gekomen in de beveiligingskosten, en wordt er gesproken over de uitwisseling van informatie. Ik heb begrepen dat de minister de Kamer over de resultaten van het overleg met de joodse instellingen nog voor de zomer zal berichten.

De heer Van Klaveren (PVV):

Er wordt al vier jaar gepraat en met praten alleen komen we niet veel verder. Daarnaast heb ik nog geen antwoord op mijn vraag wat er nu exact is gedaan met de conclusies van het AIVD-rapport, waarin de relatie tussen de islam en het antisemitisme wel degelijk wordt gelegd. De PVV-fractie wil dat de regering ervoor zorgt dat de extra particuliere beveiliging van joodse instellingen overbodig wordt, dat het gewelddadige tuig zwaar wordt gestraft en dat wordt erkend dat de toenemende invloed van de islam zorgt voor een toename van het antisemitisme. Het altijd sluiten van moskeeën en het uitzetten van imams waar geweld wordt gepredikt, en het dichtgooien van alle islamitische scholen zou een prachtig begin zijn.

Staatssecretaris Teeven:

Ik heb niet veel vragen gehoord, maar wel een opmerking over geweld. Ik heb al aangegeven dat de regering geweld tegen joodse instellingen verwerpt. Tegelijkertijd heb ik geconstateerd dat er in 2011 sprake was van één melding en dus van een daling. De heer Van Klaveren moet dat feit ook onder ogen zien. De regering loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid, want als er sprake is van geweld dan moet er worden opgespoord, berecht en gestraft door de rechter. We zien echter tegelijkertijd een dalende tendens en daarover zou de VVD-fractie zich ook moeten verheugen.

Mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD):

Ik wil graag bij dat laatste aansluiten. Het lijkt heel mooi dat het aantal meldingen is afgenomen, maar het strookt niet met de waarneming van mensen. We hebben bij het algemeen overleg over antisemitisme en bij het algemeen overleg over discriminatie al vastgesteld dat de meldingsbereidheid bij zowel politie als bij antidiscriminatiebureaus vrij laag is. Mensen hebben het gevoel dat er toch niets mee gebeurt. Bij het algemeen overleg over antisemitisme heeft minister Opstelten toegezegd – en minister Leers heeft dat bij het algemeen overleg over discriminatie gedaan – dat er wordt gezorgd voor een kwalitatieve terugkoppeling van de meldingen, zowel aan de personen als aan de gemeenteraden. Hoever staat het daarmee?

Staatssecretaris Teeven:

De terugkoppeling zal de Kamer naar verwachting deze zomer ontvangen.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Dit onderwerp speelt inderdaad al jaren, zoals de heer Van Klaveren ook aangeeft. Onze fractie heeft vorig jaar een amendement ingediend om tegemoet te komen in de kosten van joodse instellingen die de gemeenschap nu zelf maakt om aan de beveiliging te voldoen. Afgelopen voorjaar is er ook nog een motie ingediend. Deze is weliswaar verworpen, maar minister Opstelten heeft toegezegd dat hij met de gemeente Amsterdam zal kijken wat er nog mogelijk is. Is het kabinet bereid om toch nog tegemoet te komen in de kosten die de joodse gemeenschap zelf maakt om de eigen scholen en instellingen te beveiligen?

Staatssecretaris Teeven:

Dit is een herhaling van zetten. De heer Van Klaveren heeft dat in een andere vorm al min of meer gevraagd. Ik heb gezegd dat minister Opstelten op dit moment overleg voert met de joodse instellingen en dat de Kamer daarover zal worden geïnformeerd.

De heer Fritsma (PVV):

Kan het kabinet ook toezeggen dat veroordelingen van vreemdelingen die zich schuldig maken aan antisemitisch geweld ook meteen worden getoetst aan de glijdende schaal, zodat verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken en waar mogelijk deze daders ook uit Nederland kunnen worden verwijderd?

Staatssecretaris Teeven:

Ik zal de vraag van de heer Fritsma doorgeleiden aan de heer Leers. Ik denk dat de minister bij uitstek vanuit zijn verantwoordelijkheid deze vraag in eerste instantie namens het kabinet zal beantwoorden.

De heer Van der Staaij (SGP):

De discussie over aantallen voorvallen van antisemitisme wordt vaak vertroebeld door gebrek aan meldingsbereidheid. Daar had een collega het net al over. Daarnaast wordt de discussie vertroebeld doordat de registratie vaak niet op orde is. In de Kamer is herhaaldelijk gevraagd om een betere uniforme registratie. Is daar nu al daadwerkelijk vooruitgang in geboekt?

Staatssecretaris Teeven:

Daar is minister Opstelten mee bezig. Hij heeft hierover overleg gevoerd met de korpsen. Ik kan zeggen dat de registratie in Amsterdam op orde is. Er is sprake van een geringe daling. Dat kan ermee te maken hebben dat er niet gemeld is, het kan ook te maken hebben met het feit dat er minder incidenten hebben plaatsgevonden. De registratie is in een aantal steden op dit moment op orde.

Mevrouw Sterk (CDA):

Het bespugen van mensen is nu blijkbaar meer geregistreerd. In het verlengde hiervan de vraag hoe de onderste steen boven kan worden gehaald. Is er meer geregistreerd omdat mensen eerder bereid zijn echt naar de politie te stappen, er melding van te doen en dit vervolgens te laten registreren? Of is er inderdaad meer aan de hand?

Staatssecretaris Teeven:

Het is moeilijk daar iets over te zeggen. We constateren met de verbale uitingen een stijging. Hoe groot het dark number is, weten we niet. Met dark number bedoel ik de incidenten die niet gemeld worden en de incidenten die wel gemeld worden maar niet goed worden geregistreerd. In de grote steden wordt het beter geregistreerd. We constateren dat het aantal verbale meldingen is toegenomen. Of al deze meldingen opsporingswaardig zijn en of ze tot zes cijfers achter de komma met de politie moeten worden gerechercheerd, is een hele andere discussie.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan komen we aan het einde van deze vragen. Ik dank de staatssecretaris.