Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 22

22 Stemmingen Wet basisnet

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) ( 32862 ),

en over:

 • - de motie-Haverkamp over een maximaal risicoplafond (32862, nr. 34);

 • - de motie-Haverkamp over afspraken over wagenlijsten (32862, nr. 35);

 • - de motie-Haverkamp over het ontzien van dichtbevolkte gebieden (32862, nr. 36);

 • - de motie-Haverkamp/Paulus Jansen over het verlagen van het risico op ongevallen door bronbeleid (32862, nr. 37);

 • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over het verlagen van risicoplafonds (32862, nr. 39);

 • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over maatregelen bij een te hoog groepsrisico (32862, nr. 40);

 • - de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over gevaarlijk transport over de route Arnhem-Zutphen-Oldenzaal (32862, nr. 41);

 • - de motie-Van Veldhoven over het terugbrengen van risico's in Zwijndrecht, Dordrecht en Tilburg (32862, nr. 42);

 • - de motie-Paulus Jansen over het in één hand brengen van veiligheid bij het spoor (32862, nr. 43);

 • - de motie-Paulus Jansen over het rekenmodel voor externe veiligheid (32862, nr. 44);

 • - de motie-Paulus Jansen over een op afstand uitleesbare identificatiechip (32862, nr. 45);

 • - de motie-Dikkers c.s. over het belonen van vervoerders die extra veiligheidsmaatregelen nemen (32862, nr. 46).

(Zie vergadering van 14 juni 2012.)

De voorzitter:

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (32862, nr. 41) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorgenomen risicoplafonds in Oost-Nederland er toe leiden dat een paar keer per dag een gevaarlijk transport over het spoor tussen Arnhem, Zutphen en Oldenzaal zal plaatsvinden;

overwegende dat deze route door veel stads- en dorpskernen gaat en meer dan 100 gelijkvloerse spoorwegovergangen kent;

constaterende dat enkele stromen in de uitwerking van het Basisnet reeds zijn verlegd naar de Betuweroute die veel veiliger is;

verzoekt de regering, in overleg met de verantwoordelijke overheden in Duitsland in kaart te brengen wat een herroutering van de laatst overgebleven gevaarlijke transporten via de Betuweroute betekent voor de veiligheidsrisico's op het Nederlandse en Duitse traject zoveel mogelijk in te zetten op een verplaatsing van gevaarlijke transporten naar de Betuweroute zodat de route Arnhem-Zutphen-Oldenzaal zo veel mogelijk wordt gevrijwaard van deze transporten, en evenredig de risicoplafonds op dit traject te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Haverkamp. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 51, was nr. 41 (32862).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt het amendement-Van Veldhoven (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het lid Brinkman voor dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Paulus Jansen (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Paulus Jansen (stuk nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Haverkamp (stuk nr. 32, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 32 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Haverkamp (stuk nr. 31, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 31 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De heer Haverkamp (CDA):

Voorzitter. U ging vrij snel, maar bij de stemming over het amendement op stuk nr. 49 zat één lid in het CDA-vak eenzaam te zwaaien. Misschien kan ik wat collega's overtuigen. Ik denk dat dit uitmaakt voor de uitslag van de stemmingen over het amendement van mevrouw Wiegman.

De voorzitter:

Ik heb de stemming al afgerond. Het spijt mij. Er is al over het volgende amendement en ik mag het dan niet meer overdoen.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik ben haast geneigd om te smeken. Het maakt immers het verschil of het amendement aangenomen wordt of niet. De woordvoerder van het CDA heeft zijn hand opgestoken. Ik heb lang met hem gedebatteerd en het is een belangrijk gegeven dat hij het ermee eens is.

De voorzitter:

Wij hebben regels en ik probeer die uit te voeren.

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik kan eventueel helpen. Als het lastig is gezien de regels om dit te veranderen, verzoek ik u om de eindstemming nog even uit te stellen. Dan dienen wij een nieuw amendement in.

De voorzitter:

Ik ga eerst vragen of er bij de leden bezwaar bestaat tegen een herstemming. Als niemand bezwaar heeft, mogen wij namelijk overstemmen. Ik constateer dat niemand daar bezwaar tegen heeft, dus wij gaan opnieuw stemmen over het nader gewijzigde amendement op stuk nr. 49.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Wiegman-Van Meppelen Scheppink (stuk nr. 49), het tweede nader gewijzigde amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink (stuk nr. 38) en de nader gewijzigde amendementen-Haverkamp (stuk nrs. 32, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Haverkamp (32862, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Haverkamp (32862, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Haverkamp (32862, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Haverkamp/Paulus Jansen (32862, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (32862, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (32862, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Haverkamp (32862, nr. 51, was nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (32862, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (32862, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (32862, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (32862, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dikkers c.s. (32862, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.