Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over internationaal cultuurbeleid, te weten:

- de motie-Van der Ham c.s. over een advies van de Raad voor Cultuur over culturele vertegenwoordiging (31482, nr. 20);

- de motie-Van der Ham/Leerdam over een reisbeurzenprogramma voor kunstenaars (31482, nr. 21);

- de motie-Van der Ham over de inzet van subsidies voor internationale beurzen (31482, nr. 22);

- de motie-Van Vroonhoven-Kok/Leerdam over uitbouwen van de culturele samenwerking met Vlaanderen (31482, nr. 23);

- de motie-Ten Broeke over besteden van de ODA-middelen voor een cultureel attaché (31482, nr. 24).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van der Ham/Leerdam (31482, nr. 21) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de uitwisseling van Nederlandse kunstenaars en kunstenaars uit andere Europese lidstaten een verrijking van het Nederlandse (en Europese) kunst- en cultuurklimaat kan betekenen door middel van kruisbestuiving en samenwerking in kunstonderwijs en culturele producties;

overwegende dat de Nederlandse creatieve economie gebaat is bij een internationaal georiënteerd kunstenaarsklimaat;

verzoekt de regering, in aansluiting op de verschillende bestaande uitwisselingsprogramma's voor kunstenaars in Nederland en in andere Europese lidstaten, op Europees niveau te pleiten voor een samenhangende benadering tussen deze verschillende nationale en internationale programma's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 26 (31482).

Ik stel vast, dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Van der Ham stel ik voor, zijn motie (31482, nr. 22) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Ten Broeke (31482, nr. 24) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoorde de beraadslaging,

constaterende dat de promotie van de Nederlandse cultuursector via een New York Holland House om meerdere redenen niet haalbaar is gebleken;

van mening dat het voor de naam en faam van Nederland in het buitenland essentieel is om een gerichte internationale inzet van de Nederlandse cultuursector te organiseren;

van mening dat de huidige inzet te zeer versnipperd is;

voorts van mening dat die inzet veel beter kan worden gericht op landen en "emerging markets" waarmee Nederland om velerlei redenen intensievere relaties wil aanknopen, zoals de zogenaamde BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China);

verzoekt de regering, 16 mln. van de bestaande 25 mln. aan ODA-middelen niet te besteden aan cultuurontwikkeling, maar aan te wenden voor de aanstelling van een intendant/cultureel attaché bij de Nederlandse ambassades en ten behoeve van een spectaculaire programmering die de Nederlandse belangen en relaties in deze vier landen ondersteunt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 27 (31482).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (31482, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Ham/Leerdam (31482, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vroonhoven-Kok/Leerdam (31482, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ten Broeke (31482, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven