Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (31700 XV).

(Zie vergadering van 27 november 2008.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Ortega-Martijn c.s. (31700-XV, stuk nr. 44, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 44 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Gent (31700-XV, stuk nr. 15, I) (herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 15 (herdruk) voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Spekman (31700-XV, stuk nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Ulenbelt/Lempens (31700-XV, stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Hijum c.s. (31700-XV, stuk nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen Ortega-Martijn c.s. (stuk nr. 44, I en II), het amendement-Spekman c.s. (stuk nr. 33) en het gewijzigd amendement-Van Hijum c.s. (stuk nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven