Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het vliegveld Twente, te weten:

- de motie-Vendrik/Roemer over een volwaardige kans voor het model zonder luchthaven ten opzichte van het model met luchthaven (31700 IXB, nr. 14).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven