Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de stemmingslijst van hedenavond:

 • - de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor de Rechtspraak (31461, nr. 5).

Voorts stel ik voor om, indien zich geen sprekers melden, aan de stemmingslijst van hedenavond toe te voegen:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met samenloop van de vordering op de boedel in geval van noodregeling, surseance van betaling en faillissement en de aanvraag van een vergoeding op grond van de vangnetregeling (31768).

Verder stel ik voor, hedenmiddag ook te stemmen over:

 • - de aangehouden motie-Anker (31700-VIII, nr. 73);

 • - de aangehouden motie-Pechtold (31700-VIII, nr. 111).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de VVD-fractie benoem ik:

 • - in de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie het lid De Krom tot lid in de bestaande vacature;

 • - in de vaste commissie voor Justitie het lid De Krom tot lid in de bestaande vacature;

 • - in de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat het lid Aptroot tot lid in plaats van het lid De Krom en het lid De Krom tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Aptroot;

 • - in de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het lid Aptroot tot lid in plaats van het lid De Krom en het lid De Krom tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • - in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Dezentjé Hamming-Bluemink tot lid in plaats van het lid Aptroot en het lid Elias tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Dezentjé Hamming-Bluemink;

 • - in de vaste commissie voor Economische Zaken het lid Elias tot lid in plaats van het lid Dezentjé Hamming-Bluemink en het lid Dezentjé Hamming-Bluemink tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid De Krom;

 • - in de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het lid Elias tot lid in plaats van het lid De Krom;

 • - in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid De Krom tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • - in de vaste commissie voor Financiën het lid Elias tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid De Krom;

 • - in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Elias tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Ik stel voor om de leden van de tijdelijke commissie Parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen decharge van hun werkzaamheden te verlenen. Namens de Kamer dank ik de leden en de staf voor hun werkzaamheden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Smeets als voorzitter van de vaste commissie voor VWS.

Mevrouw Smeets (PvdA):

Voorzitter. Namens de commissie verzoek ik u, het verslag van het algemeen overleg over de Wmo op de plenaire agenda van heden te plaatsen. Dit geldt ook voor het verslag van het algemeen overleg over de IJsselmeerziekenhuizen.

De voorzitter:

Beide verslagen zullen geplaatst worden op de agenda van heden.

Het woord is aan de heer Ormel als voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

De heer Ormel (CDA):

Voorzitter. De commissie wil het verslag van het algemeen overleg over Suriname graag op de plenaire agenda plaatsen. Dit onderwerp kan wachten tot na het kerstreces.

De voorzitter:

Wij zullen dit onderwerp plaatsen op de plenaire agenda van na het kerstreces.

Het woord is aan de heer Bosma.

De heer Bosma (PVV):

Voorzitter. Ik wil graag Loeki de Leeuw slachten. Straks hebben wij met minister Plasterk een algemeen overleg over het brede persbeleid. Ik zou hieraan graag een VAO gekoppeld zien over dit onderwerp.

De voorzitter:

Dat is dus een vooraankondiging. Het zou immers kunnen dat een VAO niet nodig is.

De heer Bosma (PVV):

Dat is een theoretische mogelijkheid.

De voorzitter:

Wij nemen kennis van uw vooraankondiging.

Het woord is aan de heer Brinkman.

De heer Brinkman (PVV):

Voorzitter. Ik wil graag het verslag van het verzamel-AO Defensie dat gisteren gehouden is, op de plenaire agenda plaatsen. Dat VAO hoeft niet vandaag plaats te vinden.

De voorzitter:

Dan zullen wij dit op de agenda van na het kerstreces plaatsen.

Het woord is aan mevrouw Neppérus.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Voorzitter. Wij hebben gisteren een algemeen overleg gehad over milieu en hernieuwbare energie. Tijdens dit debat is de nodige discussie geweest. Ik heb dan ook behoefte aan een VAO met een korte spreektijd. Indien mogelijk, zou ik het liefst zien dat dit VAO vandaag plaatsvindt.

De voorzitter:

Op dit moment passen wij het kerstregime toe, dat weet u.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Wij kennen nu een kerstregime, maar nood kan wet breken. Ik hoor wel wat mijn collega's hiervan vinden.

De voorzitter:

Als het VAO kan plaatsvinden na het kerstreces, agenderen wij het ook na het reces.

De heer Waalkens (PvdA):

Voorzitter. Wij steunen het verzoek van mevrouw Neppérus. Wij wensen het VAO vanmiddag te houden, onder de voorwaarden die u stelt. Dus vanmiddag een VAO, opdat wij dit onderwerp kunnen afronden.

De voorzitter:

Dan wordt het dus een VAO waarbij wij het kerstregime toepassen.

Mevrouw Ferrier (CDA):

Voorzitter. Ik wil u verzoeken, het VAO vanmiddag te laten plaatsvinden, maar toch spreektijden toe te staan. Het is namelijk niet mogelijk geweest – in de procedurevergadering is dit mij door de collega's evenmin toegestaan – om een fatsoenlijke tweede termijn van dit algemeen overleg te houden.

De voorzitter:

Dat soort zaken beslist u in de commissie. Ik ga hierover verder niet in discussie. Wij zullen het VAO agenderen.

Het woord is aan de heer Jan de Vries.

De heer Jan de Vries (CDA):

Voorzitter. Op de agenda staat dat wij dadelijk gaan stemmen over het VAO geneesmiddelenbeleid. Er is een nieuwe gewijzigde motie-Van der Veen ingediend. Wij vragen u dan ook om uitstel van deze stemmingen tot vanavond.

De voorzitter:

Wij zullen deze stemmingen uitstellen tot vanavond.

Het woord is aan de heer Van der Ham.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Ik heb begrepen dat u zojuist uitstel vroeg voor de stemming over de motie op stuk nr. 111 bij de onderwijsbegroting. Als dit niet zo is, wil ik alsnog om uitstel vragen.

De voorzitter:

Ik stelde voor, hedenmiddag te stemmen over de aangehouden motie-Pechtold op stuk nr. 111.

De heer Van der Ham (D66):

De stemming hierover is dus aan het eind van de middag of vanavond en niet nu?

De voorzitter:

Wij gaan er nu over stemmen.

De heer Van der Ham (D66):

Wij willen vanavond stemmen over die motie.

Ook verzoek ik u, de stemmingen over de moties ingediend bij het VAO over uitspraken van de Raad van State, de moties ingediend bij het VAO over de evaluatie van de Vreemdelingenwet, en de moties ingediend bij het VAO over de medische opvang van asielzoekers, tot vanavond te bewaren. Deze moties zijn gisteravond ingediend. Ik moet er nog even goed naar kijken. Wij verzoeken u voorts, ook uit te stellen tot vanavond de stemmingen over de moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota en de stemmingen over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken, omdat wij nog een aantal amendementen moeten indienen naar aanleiding van de Najaarsnota.

De voorzitter:

Wenst een van de leden het woord? Dat is niet het geval. Ik stel voor, tegemoet te komen aan de verzoeken van de heer Van der Ham.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik neem enige ogenblikken de tijd om alle verzoeken van de heer Van der Ham te verwerken op de stemmingslijst.

Naar boven