Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over milieu en hernieuwbare energie in ontwikkelingssamenwerking, te weten:

- de motie-Neppérus/Boekestijn over het schrappen van de voorgenomen uitgaven voor wat betreft Indonesië (31250, nr. 48);

- de motie-Ferrier over een sterkere en beperktere geografische focus in het beleid ten aanzien van hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden (31250, nr. 49);

- de motie-Wiegman van Meppelen-Scheppink c.s. over een "oplegbrief" bij het Plan van Aanpak biomassa mondiaal (31250, nr. 50).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31250, nr. 50) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Neppérus/Boekestijn (31250, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ferrier (31250, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven