Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Zorgverzekeringswet, te weten:

- de motie-Van Gerven over de compensatie voor het verplichte eigen risico aan chronisch zieken (29689, nr. 233);

- de motie-Van Gerven over het uitzonderen van de bemoeizorg van het verplicht eigen risico (29689, nr. 234);

- de motie-Schippers c.s. over het verbieden van het fuseren van zorgverzekeraars met zorgaanbieders (29689, nr. 236);

- de motie-Smilde/Van der Veen over de keuzevrijheid van verzekerden om hun eigen zorgverzekeraar te kiezen (29689, nr. 237);

- de motie-Agema/Schippers over het bestrijden van zorgfraude (29689, nr. 238);

- de motie-Van der Veen/Sap over het terugbrengen naar het inschrijftarief van dat deel van de verrichtingen dat behoort tot de basiszorg (29689, nr. 239);

- de motie-Van der Veen c.s. over een pilot waarbij zorgverzekeraars zowel in de eerste als in de tweede lijn voor 100% risicodragend worden gemaakt (29689, nr. 240).

(Zie vergadering van 16 december 2008.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 233).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schippers c.s. (29689, nr. 236).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smilde/Van der Veen (29689, nr. 237).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema/Schippers (29689, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Veen/Sap (29689, nr. 239).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Veen c.s. (29689, nr. 240).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven