Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard (31515).

(Zie vergadering van 17 december 2008.)

De voorzitter:

Het amendement-Neppérus (stuk nr. 10) is ingetrokken.

In stemming komt het amendement-Jansen (stuk nr. 11) tot het invoegen van onderdeel Ga.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.

De heer Jansen (SP):

Voorzitter. Het is niet de gewoonte van de SP om tegen een reparatiewetje te stemmen. Nu is er echter alle reden toe. Naar onze mening is de Kamer twee jaar geleden onjuist geïnformeerd over de financiële gevolgen van de Wet modernisering waterschapsbestel.

Per 1 januari stijgen de tarieven voor de huishoudens veel harder dan destijds is voorgespiegeld. Dat had nu gerepareerd kunnen worden. Nu het SP-amendement hierover verworpen is, stemmen wij tegen dit wetsvoorstel.

Mevrouw Verdonk (Verdonk):

Voorzitter. Ik wens geacht te worden, voor het amendement gestemd te hebben.

De voorzitter:

Mevrouw Verdonk wordt geacht, voor het amendement-Jansen te hebben gestemd. Het verandert de uitslag echter niet.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven