Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de evaluatie Vreemdelingenwet 2000 en de kabinetsplannen asielprocedure/terugkeerbeleid, te weten:

- de motie-Spekman c.s. over opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers die een aanvraag om medische redenen hebben ingediend (30846, nr. 4);

- de motie-Azough over inhoudelijke criteria voor de afzonderlijke asielprocedures (30846, nr. 5);

- de motie-Azough over prikkels voor de IND om zich aan beslistermijnen te houden (30846, nr. 6);

- de motie-Azough over opvang van asielzoekers bij hoger beroep (30846, nr. 7);

- de motie-Azough over een streefcijfer voor de sluitende aanpak (30846, nr. 8);

- de motie-De Wit over verlenging van de eerste fase van de asielprocedure (30846, nr. 9);

- de motie-De Wit over opvang gedurende de procedure voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven (30846, nr. 10);

- de motie-De Wit over toepassing van de uitgangspunten van de Europese Commissie bij vrijheidsontnemende maatregelen (30846, nr. 11).

(Zie vergadering van 17 december 2008.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Azough (30846, nr. 7) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De motie-Azough (30846, nr. 6) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nieuwe asielprocedures onderverdeeld zullen worden naar tijd voor de betrokken asielzoeker en voor de IND;

overwegende dat niet geregeld is welke gevolgen termijnoverschrijdingen van de IND zullen hebben;

overwegende dat rechterlijke afwijzing tekortschiet als prikkel gezien de vele klachten over de trage besluitvorming door de IND;

verzoekt de regering om prikkels in te bouwen voor de IND zodat hij binnen de wettelijke beslistermijnen op aanvragen beslist,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (30846).

De motie-De Wit (30846, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat zij thans ook is ondertekend door het lid Azough. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13 (30846).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (30846, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azough (30846, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Azough (30846, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azough (30846, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (30846, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Wit/Azough (30846, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (30846, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven