Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het uitzetten van het nationaal vervoerbewijs in Rotterdam, te weten:

- de motie-Roemer over het wegnemen van belemmeringen bij gebruik van de ov-chipkaart (23645, nr. 268).

(Zie vergadering van 3 december 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven