Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), te weten:

- de motie-Van Heugten c.s. over het Hart van Dieren (31700 A, nr. 42);

- de motie-Vermeij/Cramer over hoogwaardig ov bij nieuwbouwwijken (31700 A, nr. 43);

- de motie-Vermeij c.s. over de MIRT-periode tot en met 2028 (31700 A, nr. 44);

- de motie-Cramer/Roefs over verhoging van de frequentie van treinen tussen Leeuwarden en Sneek (31700 A, nr. 45);

- de motie-Vendrik/Van der Ham over doorrekening van de consequenties van infrastructurele plannen voor de CO2-uitstoot (31700 A, nr. 46);

- de motie-Van der Ham/Vendrik over realisatie van de ehs (31700 A, nr. 47);

- de motie-Koopmans/Roefs over verbreding van de N33 (31700 A, nr. 48);

- de motie-Koopmans/Cramer over de inzet van extra Schipholdividend (31700 A, nr. 49);

- de motie-Koopmans/De Krom over een plan van aanpak voor de N35 (31700 A, nr. 50);

- de motie-Cramer/Atsma over de brug in de A6 tussen Joure en Emmeloord (31700 A, nr. 51);

- de motie-Cramer c.s. over de corridor Zwolle-Almelo (31700 A, nr. 52);

- de motie-Cramer/Vermeij over gezamenlijke financiering van de ov-tunnel in Amstelveen (31700 A, nr. 53);

- de motie-Cramer c.s. over de verbinding Den Haag-Eindhoven via de HSL-Zuid (31700 A, nr. 54);

- de motie-Cramer/Roemer over onderzoek naar de spoorlijn Breda-Utrecht (31700 A, nr. 55);

- de motie-Roemer over verbetering van de verbinding Groningen-Maastricht (31700 A, nr. 56);

- de motie-Roemer over een betere inpassing van de A1 (31700 A, nr. 57);

- de motie-Roemer over een goede inpassing van de A4 bij Leiderdorp (31700 A, nr. 58);

- de motie-Van der Staaij over aanpassing van onbeveiligde spoorwegovergangen op het traject Barneveld-Amersfoort (31700 A, nr. 59);

- de motie-Agema over openstelling van de tunnels in de A73 (31700 A, nr. 60);

- de motie-Agema over afschaffing van de 80 kilometerzones (31700 A, nr. 61);

- de motie-Agema over behoud van het deel van het FES bestemd voor verkeer en vervoer (31700 A, nr. 62);

- de motie-Agema over verkenningen naar de A13, de A14 en de verbinding A4-A6 (31700 A, nr. 63);

- de motie-Agema over het toekomstige Schelde-Seinekanaal (31700 A, nr. 64);

- de motie-Agema over het terugdraaien van alle beleid waarin een relatie bestaat tussen CO2-uitstoot en auto's (31700 A, nr. 65);

- de motie-Vendrik/Van der Ham over het opnemen Voorzittervan referentiesituaties met beprijzing in alle planstudies (31700 A, nr. 66);

- de motie-Vendrik over onderzoek naar verbetering van de luchtkwaliteit bij een maximumsnelheid van 80 km per uur (31700 A, nr. 67);

- de motie-Vendrik/Van der Ham over de effecten van de kilometerprijs voor de Ring-Utrecht (31700 A, nr. 68);

- de motie-Vendrik over heroverweging van de beslissing geen verder onderzoek te doen naar het spoortracé Breda-Utrecht-Almere (31700 A, nr. 69).

(Zie notaoverleg van 15 december 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Cramer stel ik voor, zijn moties (31700-A, nrs. 49 en 55) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Roemer stel ik voor, zijn motie (31700-A, nr. 57) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Vendrik stel ik voor, zijn moties (31700-A, nrs. 66, 68 en 69) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Agema (31700-A, nr. 65) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mens circa 4% uitstoot van alle CO2-uitstoot, dat Nederland hiervan circa 0,65% uitstoot en dat auto's hiervan circa 16% uitstoten;

constaterende dat dus gesteld kan worden dat, wanneer alle auto's in ons land vanaf vandaag stil zouden staan, dat een wereldwijde vermindering van CO2-uitstoot van nog geen 0,004% zal zijn;

verzoekt de regering, alle beleid waarin een relatie bestaat tussen CO2-uitstoot en auto's terug te draaien en auto's in het vervolg met rust te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 75 (31700-A).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Heugten c.s. (31700-A, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vermeij/Cramer (31700-A, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vermeij c.s. (31700-A, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer/Roefs (31700-A, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Van der Ham (31700-A, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Vendrik (31700-A, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Roefs (31700-A, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koopmans/De Krom (31700-A, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer/Atsma (31700-A, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer c.s. (31700-A, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer/Vermeij (31700-A, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer c.s. (31700-A, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roemer (31700-A, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roemer (31700-A, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (31700-A, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (31700-A, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31700-A, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31700-A, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31700-A, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31700-A, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Agema (31700-A, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (31700-A, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven