Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2008 (31792), te weten:

- de motie-Tang over de macro-economische effecten van de premiestelling door pensioenfondsen (31792, nr. 3);

- de motie-Weekers over de instelling van een organisatie om de belangen van de Staat der Nederlanden optimaal te dienen (31792, nr. 4);

- de motie-Tony van Dijck over verhoging van de bijdrage van de bancaire sector aan het depositogarantiestelsel voor de compensatie van Icesavespaarders (31792, nr. 5);

- de motie-Tony van Dijck over het niet verzwaren van de lasten voor burgers en/of bedrijfsleven in 2009 (31792, nr. 6);

- de motie-Tony van Dijck over verlaging van het omzetcriterium voor het aanvragen van werktijdverkorting (31792, nr. 7);

- de motie-Sap over het reserveren van de post Najaarsnotameevallers voor aanvullende maatregelen (31792, nr. 8).

(Zie vergadering van 17 december 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Tang stel ik voor, zijn motie (31792, nr. 3) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Weekers (31792, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31792, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31792, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31792, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sap (31792, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven