Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens, te weten:

- de motie-Brinkman over het niet invoeren van het Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens (31700 VII, nr. 51);

- de motie-Schinkelshoek over de taken van het op te richten Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens (31700 VII, nr. 52);

- de motie-Pechtold over het principe "extra taken vergt extra budget" (31700 VII, nr. 53).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Schinkelshoek (31700-VII, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is, als uitvloeisel van aangegane internationale verplichtingen (zogenaamde Paris Principles), een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens op te richten;

constaterende dat er veel overlap en dubbeling bestaat binnen het "mensenrechtenlandschap", zoals de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het noemt;

van mening dat een nationaal mensenrechteninstituut geen nieuwe, opgetuigde instelling dient te worden;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van de Paris Principles, bij wijze van alternatief, uitdrukkelijk te onderzoeken of de benoemde taken – advisering, toezicht, internationale samenwerking, onderzoek, onderwijs, voorlichting en training – ondergebracht kunnen worden bij bestaande instellingen en organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 54 (31700-VII).

In stemming komt de motie-Brinkman (31700-VII, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schinkelshoek (31700-VII, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold (31700-VII, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven