Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de IJselmeerziekenhuizen, te weten:

- de motie-Van Gerven over een goed sociaal plan in het akkoord over de overname van de IJsselmeerziekenhuizen (27295, nr. 113);

- de motie-Van Gerven over het behoud van inspraak door de overheid bij de IJsselmeerziekenhuizen (27295, nr. 114);

- de motie-Schippers c.s. over het aantrekkelijk maken van het verlenen van basiszorg door één ziekenhuisorganisatie op verschillende locaties (27295, nr. 115);

- de motie-Sap c.s. over tijdelijk verscherpt staatstoezicht gedurende de periode van overheidsondersteuning27295, nr. 116).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (27295, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (27295, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schippers c.s. (27295, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sap c.s. (27295, nr. 116).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven