Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over internationale kindontvoering, te weten:

- de motie-Arib c.s. over de beleidsregel dat te allen tijde het belang van het kind zal worden meegewogen alvorens tot teruggeleiding wordt besloten (30072, nr. 17);

- de motie-Çörüz/Teeven over een internationaal, onafhankelijk toezicht op de uitvoering van verdragsverplichtingen (30072, nr. 18) (herdruk);

- de motie-De Wit c.s. over een schorsende werking van hoger beroep tegen een beslissing van teruggeleiding (30072, nr. 19);

- de motie-De Wit c.s. over de mogelijkheid van procederen over gezag over en/of omgang met het eigen kind in een ander land (30072, nr. 20);

- de motie-De Wit/Azough over een fonds voor de kosten van rechtsbijstand voor Nederlanders die noodgedwongen in het buitenland moeten procederen (30072, nr. 21) (herdruk);

- de motie-Teeven c.s. over een omgangsregeling voordat het kind wordt teruggeleid naar het buitenland (30072, nr. 22);

- de motie-Teeven c.s. over het instellen van cassatie door de Centrale Autoriteit (30072, nr. 23).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Arib c.s. (30072, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Çörüz/Teeven (30072, nr. 18) (herdruk)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Wit c.s. (30072, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Wit c.s. (30072, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Wit/Azough (30072, nr. 21) (herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Teeven c.s. (30072, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Teeven c.s. (30072, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven