Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het wetgevings- en werkprogramma 2009 van de Europese Commissie, te weten:

- de motie-Jonker over de oprichting van een Europees equivalent van Actal (21501-20, nr. 407);

- de motie-De Roon over het zich onthouden van voorlichtingsactiviteiten van de Europese Commissie tot na de EU-verkiezingen (21501-20, nr. 408).

(Zie notaoverleg van 15 december 2008.)

De voorzitter:

De motie-Jonker (21501-20, nr. 407) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vereenvoudiging en betere EU-regelgeving bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten;

overwegende dat een objectieve en effectieve effectbeoordeling onafhankelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium plaats dient te vinden;

constaterende dat de Europese Commissie zelf haar voorstellen toetst aan de hand van de impact assessment richtsnoeren waar de Commissie aan gebonden is;

verzoekt de regering, binnen Europees verband te bevorderen dat de impact assessments van de Europese Commissie in voorkomende gevallen aan een nadere externe toetsing kunnen worden onderworpen, op consistentie en verenigbaarheid met de impact assessment richtsnoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 414 (21501-20).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jonker (21501-20, nr. 414).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Roon (21501-20, nr. 408).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven