Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009 (31700 IV).

(Zie vergadering van 23 oktober 2008.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Remkes (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie zal om twee redenen tegen hoofdstuk IV stemmen. Ten eerste zitten er een aantal financiële elementen in die ons niet aanstaan. Ten tweede willen wij duidelijk maken dat het proces niet in alle opzichten gaat zoals het in onze opvatting zou moeten gaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven