Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over innovatie, te weten:

- de motie-Aptroot/Besselink over de prestatie-indicatoren launching customer en innovatief aanbesteden (27406, nr. 127);

- de motie-Blanksma-van den Heuvel/Besselink over de selectiecriteria voor FES-investeringen in innovatie (27406, nr. 128);

- de motie-Graus over versnelling, verkorting en vereenvoudiging van vergunningaanvragen (27406, nr. 129);

- de motie-Gesthuizen over besteding van de budgetten van NanoNed (27406, nr. 130);

- de motie-Besselink/Blanksma-van den Heuvel over incidenteel uitbreiden van de WBSO-regeling (27406, nr. 131);

- de motie-Van der Ham over bekostiging van nieuwe hbo-masteropleidingen (27406, nr. 132);

- de motie-Van der Ham over verbeteren van de verdeling van FES-middelen voor R&D (27406, nr. 133).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Blanksma-van den Heuvel/Besselink (27406, nr. 128) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inzet van 500 mln. ten behoeve van de (eventuele) voortzetting van lopende FES-projecten voor kennis en innovatie de bijzondere aandacht van de Kamer verdient;

overwegende dat duidelijkheid gewenst is over de selectiecriteria van de FES-investeringen;

verzoekt de regering, daarbij:

  • - oog te hebben voor het belang van het aanbrengen van focus en massa in de investeringen in kennis en innovatie;

  • - oog te hebben voor succesvolle projecten die om voortzettingen vragen;

  • - een verband te leggen met maatschappelijke opgaven met name de uitdagingen op het gebied van duurzame energie;

  • - zorg te dragen voor een optimale deelneming van het mkb in de projecten;

verzoekt de regering, deze criteria mee te nemen bij de selectie van de 500 mln. FES-investeringen in innovatie en de Kamer daarover te informeren direct na besluitvorming van de regering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 134 (27406.

De motie-Gesthuizen (27406, nr. 130), zoals eerder gewijzigd onder nr. 135 (27406), is in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in het financieringsvoorstel van NanoNed 15% is geoormerkt voor onderzoek naar risico's voor gezondheid en milieu;

voorts constaterende dat het vinden van de randvoorwaardelijke cofinanciering voor dit onderzoek moeizaam verloopt;

voorts constaterende dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan vertrouwelijke kennisdeling met behoud van het intellectueel eigendom;

overwegende dat er grote behoefte is aan beleidsturende onderzoeksresultaten over risico's van nanotechnologie voor volksgezondheid en milieu;

voorts overwegende dat reeds het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) bestaat;

verzoekt de regering, de 15% geoormerkte budgetten van NanoNed, zonder deze per definitie afhankelijk te maken van cofinanciering, mede te besteden aan door haarzelf geformuleerde onderzoeksopdrachten en KIR-nano te faciliteren voor vertrouwelijk informatiebeheer en kennisuitwisseling tussen onderzoekers, bedrijven en maatschappij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze nader gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 136 (27406).

De motie-Besselink/Blanksma-van den Heuvel (27406, nr. 131) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er juist in deze tijd geïnvesteerd moet worden in innovatie;

overwegende dat veel bedrijven nu willen investeren in innovatie, maar door de kredietcrisis in een minder goede financiële positie zitten;

overwegende dat ook de overheid juist nu die extra financiering in innovatie wil stimuleren;

overwegende dat de WBSO een zeer geslaagd middel is voor stimulering van innovatie;

overwegende dat een extra investering in de WBSO-bedrijven een tijdelijke extra impuls kan geven om investeringen in innovatie naar voren te halen;

verzoekt de regering derhalve, te onderzoeken of de WBSO-regeling incidenteel voor de jaren 2009 en 2010 kan worden uitgebreid, in het kader van het reeds toegezegde pakket aan maatregelen dat de negatieve gevolgen van de kredietcrisis voor het mkb doen afnemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 137 (27406).

De motie-Van der Ham (27406, nr. 132) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat investeringen in het (hoger) onderwijs van cruciaal belang zijn voor onze kenniseconomie;

overwegende dat het innovatieplatform zes sleutelgebieden heeft aangewezen die bijzondere perspectieven bieden voor een duurzame concurrentiepositie op de internationale markt;

van mening dat wij de innovatiekracht van deze sleutelgebieden verder kunnen versterken door zorg te dragen voor een structureel aanbod van hoog opgeleide professionals met specifieke kennis van deze gebieden;

van mening dat opleidingen om voor bekostiging in aanmerking te komen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria van de NVAO;

verzoekt het kabinet, met de HBO-raad in overleg te treden hoe nieuwe hbo-masteropleidingen voor de sleutelgebieden kunnen worden vormgegeven en gefinancierd en de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 138 (27406).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Besselink (27406, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Blanksma-van den Heuvel/Besselink (27406, nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (27406, nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Gesthuizen (27406, nr. 136).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Besselink/Blanksma-van den Heuvel (27406, nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Ham (27406, nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (27406, nr. 133).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven