Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van de Europese Top op 11-12 december te Brussel, te weten:

- de motie-Ten Broeke over het meewegen van de omvang van de Commissie in de beoordeling (21501-20, nr. 409);

- de motie-Ten Broeke over het eventueel uitspreken van het veto ten aanzien van het verlenen van het kandidaat-lidmaatschap aan Montenegro (21501-20, nr. 410);

- de motie-De Roon over de aan Ierland gedane toezeggingen en gegeven garanties (21501-20, nr. 412);

- de motie-Vendrik/Pechtold over een quick scan van de betekenis van het Europese klimaat-en energiepakket (21501-20, nr. 413).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Ten Broeke (21501-20, nr. 410) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Montenegro zich heeft gemeld voor een kandidaat-lidmaatschap van de EU;

verzoekt de regering, eventueel haar veto in de Europese Raad uit te spreken ten aanzien van het verlenen van deze status aan Montenegro,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 411 (21501-20).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke (21501-20, nr. 409).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ten Broeke (21501-20, nr. 411).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (21501-20, nr. 412).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Pechtold (21501-20, nr. 413).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven