Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het geneesmiddelenbeleid, te weten:

- de motie-Van Gerven over een kostendekkend tarief voor apothekers (29477, nr. 74);

- de motie-Van Gerven over te vergoeden indicaties voor benzodiazepines (29477, nr. 75);

- de motie-Zijlstra c.s. over een financieel concurrentievoordeel bij het voeren van een preferentiebeleid (29477, nr. 76);

- de motie-Sap c.s. over het daadwerkelijk aan verzekerden leveren van preferente middelen (29477, nr. 77);

- de motie-Van der Veen c.s. over een tarief van € 6,61 voor apotheekhoudenden (29477, nr. 78).

(Zie vergadering van 16 december 2008.)

De voorzitter:

De motie-Van der Veen c.s. (29477, nr. 78) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de ruimte die in het BKZ verwacht wordt door een lagere groei van geneesmiddelenuitgaven voor 2009 en volgende jaren, bij nota van wijziging op de begroting voor 2009 al voor een deel wordt gebruikt om een overschrijding van het BKZ door het niet uitvoeren van de invoering van een vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van de eigen bijdragen in de AWBZ, op te vangen en dus gegarandeerd dient te worden;

overwegende dat het apothekerstarief van maximaal € 7,28 per recept dat de NZa voor 2009 heeft vastgesteld, is gebaseerd op de aanname dat er nog 300 mln. aan kortingen en bonussen bestaat en dat er een financiële veiligheidsmarge overblijft van € 110.000 boven op het norminkomen van € 103.000 van de apotheker;

overwegende dat in de ramingen van het ministerie van VWS gerekend wordt met een macrobedrag van 450 mln. tot 500 mln. dat overblijft aan kortingen en bonussen in 2009, als het effect van het preferentiebeleid is meegerekend;

constaterende dat er dus van uitgegaan wordt dat er voor 2009 in ieder geval een overschot in de financiering van apotheken van minimaal 150 mln.-200 mln. aan kortingen en bonussen blijft bestaan bovenop de veiligheidsmarge van € 110.000 per norm apotheek;

overwegende dat het apothekerstarief in de praktijk als ongewenste bodem fungeert, omdat er geen objectieve toets- en meetbare criteria zijn op grond waarvan een tarief lager dan € 7,28 afgesproken kan worden en dat verzekeraars al contractaanbiedingen aan apotheekhoudenden hebben gedaan die niet gewijzigd kunnen worden;

overwegende dat de NZa komend voorjaar de effecten van het preferentiebeleid opnieuw zal bekijken en de minister van VWS heeft aangegeven dat de bevindingen van de NZa en de mate waarin apothekers en zorgverzekeraars maatwerk overeenkomen in individuele afspraken, kunnen leiden tot een bijstelling van het tarief voor 2009;

overwegende dat de NZa eerder heeft aangegeven dat een tarief van € 6,61 en een veiligheidsmarge van € 65.000 voldoende is om de continuïteit van de farmaceutische zorg te garanderen;

verzoekt de regering, het tarief voor apotheekhoudenden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk per 1 mei 2009 vast te stellen op € 6,61 en zo nodig nader bij te stellen als onderzoek van de NZa naar effecten van het preferentiebeleid en resultaten van overeenkomsten zorgverzekeraars en apotheekhoudenden daar aanleiding toe geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (29477).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29477, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29477, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Zijlstra c.s. (29477, nr 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sap c.s. (29477, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Veen c.s. (29477, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven